Google
 

4/21/2557

http://biscom.rc.ac.th/chapter3.pdf

ระบบสารสนเทศ

ความหมายระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) [1] เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่างๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) การประมวลผล (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่วนจัดเก็บข้อมูล (storage) องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคือ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มนุษย์กระบวนการข้อมูล, เครือข่าย ระบบสารสนเทศนั้นจะประกอบด้วย
  1. ข้อมูล (Data) หมายถึง ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยค่าความจริงที่ได้จะนำมาจัดการปรับแต่งหรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
  2. สารสนเทศ (Information) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกตามกฎเกณฑ์ตามหลักความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น
  3. การจัดการ (Management) คือ การบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการขององค์กรนั้น ซึ่งต้องมีการวางแผน กำหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ
ระบบสารสนเทศและ MIS (IS) – หรือการประยุกต์ใช้ภูมิทัศน์ [2] - คือการรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) และกิจกรรมของผู้คนว่าด้วยการดำเนินการให้ความช่วยเหลือใด ๆ, การทำการจัดการและการตัดสินใจ [3] ในความหมายที่กว้างมาก, ระบบสารสนเทศเป็นคำที่ใช้บ่อยในการอ้างถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน กระบวนการข้อมูลและเทคโนโลยี ในแง่นี้คำที่ใช้ในการอ้างอิงไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่องค์กรจะใช้เท่านั้น, แต่ยังรวมถึงวิธีที่คนมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีนี้ในการสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ [4] บางสิ่งบางอย่างสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างระบบสารสนเทศ ,ระบบคอมพิวเตอร์ ,และกระบวนการทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศมักจะรวมถึงองค์ประกอบของ ICT แต่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอย่างหมดจดกับ ICT เสียทีเดียว          
               ระบบสารสนเทศ (Information Systems) เป็นคำที่มีความหมายกว้าง อาจหมายถึงระบบที่ดำเนินการจัดการข้อมูลข่าวสารในองค์กรให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นระบบระเบียบโดยไม่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในที่นี้จะหมายถึงระบบที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้มาเพื่อสารสนเทศเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้องที่สุด ดังนั้นระบบสารสนเทศในที่นี้จึงประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ กระบวนการ และตัว ข้อมูลหรือสารสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบและประเมินผลระบบได้ (ดังรูปที่ 1)
รูปที่1 การสร้างระบบสารสนเทศ
      อธิบายได้ดังนี้คือ เมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารจัดการ องค์กรสามารถสร้างระบบสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีชุดคำสั่งหรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการกับ ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลหรือ web base มีฮาร์ดแวร์ที่ทำงานสัมพันธ์กับซอฟต์แวร์ เกิดกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากการทำงานประสานกันของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล (ข่าวสาร) โดยมีบุคลากรทางวิชาชีพ เช่น นักคอมพิวเตอร์ นักบริหารฐานข้อมูล หรือนักเขียนโปรแกรม รวมทั้งนักวิเคราะห์และนักออกแบบระบบเป็นผู้ดำเนินงานตามที่ผู้ใช้ (หรือ ผู้บริหาร) ต้องการ จึงทำให้เกิดสิ่งที่เรารู้จักกันในนามของ “ระบบสารสนเทศ” ดังนั้นเมื่อมีระบบ สารสนเทศแล้ว องค์กรหรือธุรกิจจะสามารถได้รับประโยชน์หลัก 2 ประการ ดังนี้
      1. สามารถประมวลผลสารสนเทศในลักษณะต่างๆ เช่น เป็นการประมวลผลระบบสารสนเทศเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นำมาใช้เฉพาะด้านเฉพาะส่วนหรือสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของทั้งองค์กร ยกตัวอย่างเช่น บริษัทขายหนังสือ (ทั้งขายหน้าร้านและตามสั่ง) ย่อมต้องมีข้อมูลการสั่งซื้อ สินค้าจากลูกค้า กรณีที่มีลูกค้าและรายการสินค้าที่สั่งซื้อจำนวนมาก บริษัทจะต้องติดต่อผู้ผลิตหลายราย ข้อมูลอาจสับสนหากไม่มีระบบการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลลูกค้า ก็จะสามารถตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่สั่งซื้อสินค้า จำนวนสินค้าแต่ละรายการ สำนักพิมพ์หรือ ผู้ผลิตสินค้า (ที่แตกต่างกัน) ราคา การตรวจสอบสินค้าที่มีอยู่ในร้านบางส่วน การจัดส่ง การชำระเงิน การตรวจสอบรายการสินค้ากับลูกค้า ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเมื่อบริษัทมีข้อมูลที่ถูกต้องจะสามารถป้องกันการรั่วไหลของผลกำไรได้
    2. ผู้บริหารสามารถใช้ผลผลลัพธ์ของระบบหรือสารสนเทศจากระบบไปประกอบการ ตัดสินใจภายในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำรายงานสรุปเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อผู้บริหารระดับสูงสสามารถนำไปพิจารณาประกอบการวางแผนธุรกิจในอนาคตต่อไป
    สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ จำเป็นต้องมีระบบข้อมูลหรือระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้าถึงระบบข้อมูลนี้อาจจัดการให้อยู่ในรูปของระบบผู้ใช้คนเดียว (เช่น PC – based system) หรือระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) หรือระบบหลากผู้ใช้ที่มีคอมพิวเตอร์ระดับ เมนเฟรมเป็นแม่ข่าย ตลอดจนระบบเครือข่ายแบบ client/server system ที่ผู้ใช้ขององค์กรกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ แต่สามารถแลกเปลี่ยนและเข้าถึงสารสนเทศซึ่งกันและกันได้

ประเภทของระบบสารสนเทศ

             ปัจจุบันจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศชัดเจนมากขึ้น  และเนื่องจากการบริหารงานในองค์กรมีหลายระดับ  กิจกรรมขององค์กรแต่ละประเภทอาจจะแตกต่างกัน  ดังนั้นระบบสารสนเทศของแต่ละองค์กรอาจแบ่งประเภทแตกต่างกันออกไป
(สุชาดา กีระนันทน์, 2541)
ถ้าพิจารณาจำแนกระบบสารสนเทศตามการสนับสนุนระดับการทำงานในองค์กร   จะแบ่งระบบสารสนเทศได้เป็น 4 ประเภท  ดังนี้ (Laudon & Laudon, 2001)
1.     ระบบสารสนเทศสำหรับระดับผู้ปฏิบัติงาน (Operational – level systems)   ช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนปฏิบัติงานพื้นฐานและงานทำรายการต่างๆขององค์กร เช่นใบเสร็จรับเงิน  รายการขาย  การควบคุมวัสดุของหน่วยงาน เป็นต้น  วัตถุประสงค์หลักของระบบนี้ก็เพื่อช่วยการดำเนินงานประจำแต่ละวัน และควบคุมรายการข้อมูลที่เกิดขึ้น
2.     ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ชำนาญการ (Knowledge-level systems)  ระบบนี้สนับสนุนผู้ทำงานที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล   วัตถุประสงค์หลักของระบบนี้ก็เพื่อช่วยให้มีการนำความรู้ใหม่มาใช้ และช่วยควบคุมการไหลเวียนของงานเอกสารขององค์กร
3.      ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Management – level systems)  เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตรวจสอบ  การควบคุม การตัดสินใจ และการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางขององค์กร
4.     ระบบสารสนเทศระดับกลยุทธ์ (Strategic-level system)   เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยการบริหารระดับสูง ช่วยในการสนับสนุนการวางแผนระยะยาว  หลักการของระบบคือต้องจัดความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกกับความสามารถภายในที่องค์กรมี เช่นในอีก
5 ปีข้างหน้า องค์กรจะผลิตสินค้าใด
สุชาดา กีระนันทน์ (2541)และ Laudon & Laudon (2001) ได้แบ่งประเภทของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหารระดับต่างๆไว้  ดังนี้
ประเภทของระบบสารสนเทศ
(สุชาดา กีระนันทน์, 2541)
ประเภทของระบบสารสนเทศ
(Laudon & Laudon, 2001)
1. ระบบประมวลผลรายการ(Transaction Processing Systems)1.  Transaction Processing System – TPS
2. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ(Office Automation Systems)2. Knowledge Work -KWS  and officeSystems
3. ระบบงานสร้างความรู้(Knowledge Work Systems)
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information Systems)3. Management Information Systems – MIS
5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(Decision Support Systems)4. Decision Support Systems – DSS
6. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง(Executive Information Systems)5. Executive Support  System – ESS
1.     ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems – TPS)  เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำ ทำการบันทึกจัดเก็บ  ประมวลผลรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานแทนการทำงานด้วยมือ  ทั้งนี้เพื่อที่จะทำการสรุปข้อมูลเพื่อสร้างเป็นสารสนเทศ  ระบบประมวลผลรายการนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่เชื่อมโยงกิจการกับลูกค้า ตัวอย่าง เช่น ระบบการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน  ระบบการฝากถอนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น  ในระบบต้องสร้างฐานข้อมูลที่จำเป็น  ระบบนี้มักจัดทำเพื่อสนองความต้องการของผู้บริหารระดับต้นเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานประจำได้  ผลลัพธ์ของระบบนี้ มักจะอยู่ในรูปของ รายงานที่มีรายละเอียด  รายงานผลเบื้องต้น
2.     ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems- OAS)  เป็นระบบที่สนับสนุนงานในสำนักงาน หรืองานธุรการของหน่วยงาน ระบบจะประสานการทำงานของบุคลากรรวมทั้งกับบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่น  ระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร โดยการใช้ซอฟท์แวร์ด้านการพิมพ์  การติดต่อผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นผลลัพธ์ของระบบนี้ มักอยู่ในรูปของเอกสาร  กำหนดการ  สิ่งพิมพ์
3.     ระบบงานสร้างความรู้  (Knowledge Work Systems – KWS)  เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุน
บุคลากรที่ทำงานด้านการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการคิดค้น สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  บริการใหม่ ความรู้ใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน  หน่วยงานต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้โดยสะดวก สามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านเวลา คุณภาพ และราคา  ระบบต้องอาศัยแบบจำลองที่สร้างขึ้น  ตลอดจนการทดลองการผลิตหรือดำเนินการ ก่อนที่จะนำเข้ามาดำเนินการจริงในธุรกิจ  ผลลัพธ์ของระบบนี้ มักอยู่ในรูปของ สิ่งประดิษฐ์ ตัวแบบ  รูปแบบ เป็นต้น
4.     ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  (Management Information Systems- MIS)  เป็นระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง  ใช้ในการวางแผน  การบริหารจัดการ และการควบคุม  ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบประมวลผลรายการเข้าด้วยกัน  เพื่อประมวลและสร้างสารสนเทศที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการบริหารงาน  ตัวอย่าง เช่น ระบบบริหารงานบุคลากร  ผลลัพธ์ของระบบนี้ มักอยู่ในรูปของรายงานสรุป  รายงานของสิ่งผิดปกติ
5.     ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (Decision Support Systems – DSS)  เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจสำหรับปัญหา หรือที่มีโครงสร้างหรือขั้นตอนในการหาคำตอบที่แน่นอนเพียงบางส่วน  ข้อมูลที่ใช้ต้องอาศัยทั้งข้อมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการประกอบกัน  ระบบยังต้องสามารถเสนอทางเลือกให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์นั้น  หลักการของระบบ สร้างขึ้นจากแนวคิดของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตัดสินใจ โดยให้ผู้ใช้โต้ตอบโดยตรงกับระบบ ทำให้สามารถวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาได้ โดยอาศัยประสบการณ์ และ ความสามารถของผู้บริหารเอง  ผู้บริหารอาจกำหนดเงื่อนไขและทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ไปจนกระทั่งพบสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด แล้วใช้เป็นสารสนเทศที่ช่วยตัดสินใจ  รูปแบบของผลลัพธ์ อาจจะอยู่ในรูปของ รายงานเฉพาะกิจ  รายงานการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ  การทำนาย หรือ พยากรณ์เหตุการณ์
6.     ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง  (Executive Information System – EIS)  เป็นระบบที่สร้างสารสนเทศเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งทำหน้าที่กำหนดแผนระยะยาวและเป้าหมายของกิจการ  สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงนี้จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลภายนอกกิจกรรมเป็นอย่างมาก   ยิ่งในยุคปัจจุบันที่เป็นยุค Globalization ข้อมูลระดับโลก แนวโน้มระดับสากลเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันของธุรกิจ  ผลลัพธ์ของระบบนี้ มักอยู่ในรูปของการพยากรณ์/การคาดการณ์
ถึงแม้ว่าระบบสารสนเทศจะมีหลายประเภท แต่องค์ประกอบที่จำเป็นของระบบสารสนเทศทุกประเภท ก็คือต้องประกอบด้วยกิจกรรม 3 อย่างตามที่ Laudon & Laudon (2001)ได้กล่าวไว้ คือ ระบบต้องมีการนำเข้าข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล
สุชาดา  กีระนันทน์ (2541) สรุปไว้ว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรนั้นเป็นสิ่งท้าทายผู้บริหารเป็นอย่างมาก การที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นในหน่วยงานเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบ ต้องร่วมกันตัดสินใจอย่างรอบคอบ  เพราะการนำระบบสารสนเทศมาใช้อาจจะกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานและการบริหารที่เป็นอยู่  หรืออาจจะมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
เอกสารอ้างอิง
สุชาดา  กีระนันทน์.  (2541).  เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ: ข้อมูลในระบบสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
CIS 105 – Survey of Computer Information Systems.  (n.d.).  Essential Concepts and
Terminology – Study Unit 13.  Information system.   Retrieved September 8, 2005
from  http://www.jqjacobs.net/edu/cis105/concepts/CIS105_concepts_13.html
 FAO Corporate Document Repository.  (1998).  Information system.  Guidelines for the
Routine Collection of Capture Fishery Data.  Annex 5 Glossary.  Retrieved September
8, 2005 from  http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/
DOCREP/003/X2465E/x2465e0h.htm
 Information system.  (2005).  Retrieved September 8, 2005 from
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system
 Laudon, K.C. & Laudon, J. P.  (2001).  Essentials of management information systems:
Organization and technology in the enterprise.  4th ed.  Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall.

7/05/2555

เคล็ดลับธรรมชาติ ฟอกฟันขาวใสไม่ต้องพึ่งหมอ

เคล็ดลับธรรมชาติ ฟอกฟันขาวใสไม่ต้องพึ่งหมอ
วิธีดีๆ ที่ช่วยเสริมฟันคุณให้ขาวสวย แม้จะไม่ขาวใสวิ้งอย่างที่เราต้องการ แต่ก็ยังช่วยประหยัดทรัพย์ และทำเองได้
ฟอกฟันขาว ที่นอกจากจะราคาสูงแล้ว ก็ยังทำให้ฟันชั้นนอกถูกลอกออกไป คราวนี้จะทานของเปรี้ยว ของเผ็ด ก็จะรู้สึกเสียวฟันเป็นธรรมดา เลยกลายเป็นว่า อยากมีฟันขาวแต่ชะลอๆ เวลาไว้ก่อน และยังมีหลายๆ คนแอบมองหาวิธีธรรมชาติไว้เป็นทางเลือก

วิธีดีๆ นั้นมีแน่ แม้จะไม่ขาวใสวิ้งอย่างที่เราต้องการ แต่ก็ยังช่วยประหยัดทรัพย์ และทำเองได้แบบไม่ต้องพึ่งหมอ ไล่กันตามนี้เลย
Option 1: ยาสีฟัน+ เบกกิ้งโซดา
โชคดีขนาดไหน ที่สมัยนี้มียาสีฟันเป็นสิบๆ ชนิดให้เราเลือกช้อป และหากเป้าหมายคือฟันขาว ก็ควรเลือกยาสีฟันเฉพาะจุด หรือทำเองได้โดยการใช้เบกกิ้งโซดาที่แพทย์ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูง วิธีคือบีบแตะกับแปรงสีฟันแล้วค่อยบีบยาสีฟันตาม จากนั้นนำมาแปรงตามปกติ
Option 2: เจลฟอกฟันขาว
ไม่ต้องเดินทางไปฟอกฟัน ก็ทำเองได้ที่บ้าน เพราะเดี๋ยวนี้มี เจลสำเร็จรูป (Bleaching Gel) ที่มีตัวยาอย่าง Hydrogen Peroxide หรือ Carbamide Peroxide ที่ทำให้ออกซิเจนในฟันเพิ่มขึ้น ฟันจึงขาวขึ้น สารสองตัวนี้อาจมาในรูปแบบอาจเป็นสติ๊กเกอร์แปะฟัน เป็นเจลที่ทาในถาดแล้วนำมาครอบฟัน หรือบางคนก็เอาสารตัวนี้เดี่ยวๆ ไปผสมน้ำยาบ้วนปากในอัตราส่วน 1:1
Option 3: ทานอาหารเสริมฟันขาว
อาหารที่ดีต่อสีฟันก็มี นั่นคือ สตรอเบอร์รี่ ที่มีสารเสริมฟันขาวโดยธรรมชาติขณะที่ทานเขาไป หรือให้ตรงจุดมากขึ้น โดยการบดให้ละเอียดแล้วนำมาพอกบนฟัน หรือผสมกับยาแปรงสีฟันที่มีฟลูออไรด์เมื่อแปรงฟัน
Option 4: ยาสีฟันแบบไวท์เทนนิ่ง
เป็นวิธีที่เรียบง่ายที่สุด แต่อาจได้ผลลัพธ์ที่นาน เช่น 1 เดือนขึ้นไป แต่ก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัย สบายๆ ไม่เคร่งเครียด ทางที่ดีควรใช้ไหมขัดฟันประกอบด้วย และดียิ่งขึ้นไปอีก หากเลี่ยงเลี่ยงน้ำดื่มสีๆ ทั้งหลาย ไม่ว่า ชา กาแฟ ไวน์ น้ำอัดลม เป็นต้น เพราะนี่คือสาเหตุของสีฟันที่คุณไม่ต้องการนั่นเอง
ที่มา : www.sabai-arom.com

ไม่อยากถอนฟัน แก้ปวดฟันอย่างไร ด้วยวิธีธรรมชาติ

แก้ปวดฟัน ด้วยวิธีธรรมชาติ

แก้ปวดฟัน ด้วยวิธีธรรมชาติ

ปวดฟัน

แก้ปวดฟันด้วยวิธีธรรมชาติ (ชีวจิต)
เรื่อง : สุวพันธ์

คุณคงเป็นคนหนึ่งที่ยอมยกธงขาวให้อาการปวดฟัน ซึ่งหลายคนลงความเห็นว่าเป็นที่สุดของความทรมานใช่ไหมคะ

เพราะไหนจะมีอาการปวดแปลบ ปวดตุบๆ หรือปวดรุนแรงคอยกวนใจอยู่ตลอดเวลา ทำอย่างไรก็ไม่หายสักที กินยาแก้ปวดก็แล้ว ทายาก็แล้ว โดยเฉพาะหลังจากการเคี้ยวอาหารมื้ออร่อยหรือขนมขบเคี้ยวไปแล้วประมาณ 20 นาที จนต้องรีบบึ่งไปหาหมอฟัน เปลืองทั้งเงินเจ็บทั้งตัว

ถ้าคุณเบื่อการกินยาแก้ปวด และไม่อยากไปหาหมอฟันแล้วละก็ ชีวจิตมีวิธีแนะนำให้คุณเป็นหมอรักษาตัวเองด้วยวิธีง่าย ๆ ค่ะ

อะไรทำให้ปวดฟัน

อาการปวดฟัน (toothache) ส่วนใหญ่มีผลมาจากฟันผุ ซึ่งในระยะเริ่มแรกจะมีลักษณะเสียวฟัน ก่อนที่อาการปวดจะลามไปที่บริเวณใต้คางและศีรษะต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกินของเย็น ของร้อน หรือของหวาน เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในช่องปาก ปล่อยกรดออกมาทำลายเคลือบฟัน และชอนไชเข้าไปจนถึงเนื้อเยื่อส่วนที่นิ่มภายใน ซึ่งมีเส้นเลือดฝอยจำนวนมาก บวกกับในโพรงประสาทฟันมีเนื้อที่จำกัด จึงทำให้เกิดการอักเสบและบวม

เมื่อเกิดอาการบวมจะทำให้เส้นประสาทถูกกด รวมทั้งเกิดการปิดกั้นช่องทางเปิดปลายรากฟัน ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก จึงไม่สามารถนำออกซิเจนมาเลี้ยงฟันได้ จนทำให้เกิดอาการปวดฟันที่รุนแรง

และในที่สุดเนื้อฟันก็จะตาย เมื่อถึงตอนนั้นอาการปวดจะหายไป อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นหนองบริเวณปลายรากฟันอาการปวดอาจกลับมาอีก แต่ลักษณะการปวดจะเป็นแบบตื้อ ๆ และสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนขึ้น

นอกจากนี้อาการปวดฟันอาจเกิดจากวัสดุอุดฟันหลุดไป ฟันร้าวหรือแตกจนถึงชั้นเนื้อฟันและโพรงประสาทฟัน การนอนกัดฟัน (bruxism) ปวดเนื่องจากมีฟันคุดและเหงือกอักเสบ (gingivitis) ซึ่งจะทำให้เหงือกร่นและรากฟันบางส่วนโผล่ขึ้นมาส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟันและปวดฟันได้ แต่บางคนที่มีสุขภาพฟันดีก็อาจมีความไวมากเป็นพิเศษต่อของร้อนหรือของเย็นได้

วิธีลดอาการปวดฟัน

ถ้าคุณอยากหายทรมานจากอาการปวดฟันแล้วละก็ ลองปฏิบัติตามคำแนะนำง่าย ๆ ต่อไปนี้ดูสิคะ

1.เมื่อมีอาการปวดฟัน ให้ประคบด้านข้างของใบหน้าซีกที่ปวดฟันด้วยน้ำอุ่น

2.ในกรณีที่อาการปวดฟันมีลักษณะปวดตุบ ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อ ให้ประคบที่ด้านข้างของใบหน้าด้วยน้ำแข็งประมาณ 5-10 นาที ทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง ความเย็นจะช่วยลดปวดและลดบวม

3.ถ้ามีอาการเสียวฟันง่าย ให้ใช้โซดาไฟหรือแปรงฟันด้วยยาสีฟันสูตรสำหรับแก้เสียวฟัน

4.เมื่อต้องอยู่ในที่ที่อากาศเย็นหรือในช่วงฤดูหนาว สามารถป้องกันอาการเสียวฟัน หรืออาการปวดฟันจากอากาศเย็นได้โดยปิดปากด้วยผ้าพันคอ

5.เลี่ยงอาหารที่ร้อนจัด เย็นจัด และหวานจัด โดยเฉพาะชา กาแฟ และไอศกรีม เพราะจะยิ่งกระตุ้นให้มีอาการงดอาหารที่แข็งจนต้องใช้วิธีกัดกิน เช่น แครอท แอปเปิ้ล ฝรั่งที่ยังไม่สุก เพราะการขบกัดฟันแรง ๆ กับวัตถุแข็ง ๆ จะกระตุ้นให้เกิดอาการปวดฟัน และในกรณีที่อุดฟันควรหลีกเลี่ยงการเคี้ยวหมากฝรั่ง เพราะจะทำให้สารที่อุดฟันไว้หลุดออกมาง่ายขึ้น

นวดกดจุดลดอาการปวด

หลายคนคงค้นเคยกับการนวดกดจุดตามร่างกาย ทั้งฝ่าเท้า ฝ่ามือ และศีรษะดีแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้เราลองมานวดกดจุดเพื่อบรรเทาอาการปวดฟันกันดีกว่า

1.นวดคลึงเบา ๆ ที่แก้มเหนือบริเวณฟันที่ปวด จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ชั่วคราว

2.ใช้น้ำแข็งก้อนเล็ก ๆ กดและถูบริเวณง่ามมือ ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ หรือใช้มืออีกข้างนวดบริเวณเดียวกันนี้ จะช่วยลดอาการปวดฟันได้ชั่วคราว

3.สำหรับคนที่ปวดบริเวณกรามล่าง ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือนวดบริเวณกระดูกขากรรไกรที่รองรับฟันล่าง ส่วนคนที่ปวดบริเวณกรามบนให้วางนิ้วหัวแม่มือ ตรงบริเวณส่วนกลางของหู แล้วลากนิ้วไปทางด้านหน้า จนกระทั่งถึงรอยบุ๋มใต้กระดูกประมาณหนึ่งนิ้วบริเวณหน้าใบหู จากนั้นกดแรง ๆ ประมาณ 10 นาที

สมุนไพรบรรเทาปวด

บางคนพึ่งยาสารพัดชนิด ทั้งกินทั้งทา แต่พอหมดฤทธิ์ยาแล้ว อาการปวดฟันก็กลับมาสำแดงเดชอีกครั้ง ลองมาสอบอาการปวดด้วยฤทธิ์ยาทางธรรมชาติของสมุนไพรเหล่านี้ดีกว่าค่ะ

ว่านหางจระเข้ มีสรรพคุณในการทำลายเชื้อโรคและสลายพิษ (neutralization) ของเชื้อโรค โดยหั่นว่านหางจระเข้เป็นชิ้น ๆ ความยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ล้างยางออกให้หมด เหน็บไว้ที่ซอกฟัน ใช้ฟันขบให้อยู่บริเวณที่ปวดหรือใช้ไม้พันสำลีจุ่มน้ำวุ้นว่านหางจระเข้ ป้ายตรงบริเวณที่ปวด จะช่วยบรรเทาอาการได้ชั่วคราว

น้ำมันละหุ่ง ทาน้ำมันละหุ่งบริเวณแก้มข้างที่ปวดฟัน และใช้พลาสเตอร์ยาปิดไว้ แล้วใช้ผ้าขนหนูอุ่น ๆ หรือแผ่นประคบบริเวณที่มีอาการปวด จากนั้น นอนพักอย่างน้อย 20 นาที น้ำมันละหุ่งมีสรรพคุณในการระงับปวดได้ดี โดยจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่ไปคั่งอยู่กับเชื้อจุลินทรีย์ในกรณีที่เกิดการติดเชื้อหรือกับสารที่ทำให้เกิดอาการปวด เช่นไซโทไคเนส (cytokines) ในกรณีที่ปวดรากฟัน

น้ำมันกานพลู มีสรรพคุณในการรักษาอาการปวดฟันได้ดีที่สุดชนิดหนึ่ง บางครั้งหมอฟันจะใช้น้ำมันกานพลูแทนยาที่มีฤทธิ์แรงกว่า เช่น Novocain โดยทาน้ำมันกานพลูบริเวณที่ปวดในช่องปากได้โดยตรง (หากน้ำมันกานพลูเข้มข้นเกินไปอาจทำให้เจือจางด้วยการผสมน้ำมันมะกอก) นอกจากนี้อาจใช้วิธีอมกานพลูทั้งชิ้นไว้ในปากบริเวณที่ปวดก็ได้ จะทำให้รู้สึกชาอย่างรวดเร็ว และอยู่นานกว่า 90 นาที หรือนำดอกกานพลูมาทุบแช่น้ำเหล้าขาว แล้วชุบสำลีอุดฟันซี่ที่ปวด

น้ำมันกระเทียม ใช้สำลีชุบน้ำมันกระเทียมทาบริเวณที่ปวดฟัน จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้เหมือนกัน

ดาวเรือง ใช้ดอกแห้งประมาณ 7-8 ดอก ต้มกับน้ำสะอาดในปริมาณที่พอเหมาะ ดื่มเป็นน้ำสมุนไพรทั้งวันเพื่อแก้อาการปวดฟัน

ผักบุ้งนา นำรากสดของผักบุ้งนาประมาณ 10 กรัม ตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ำ ผสมกับน้ำส้มสายชู อมไว้ประมาณ 5 นาที แล้วบ้วนออกด้วยน้ำสะอาด

มะระ นำรากสดของมะระมาตำพอแหลก แล้วพอกฟันซี่ที่ปวด โดยใช้ลิ้นกดไว้สักครู่ใหญ่ ๆ

กุยช่าย ในกรณีที่ปวดฟันเพราะแมงกินฟัน ให้นำเมล็ดกุยช่ายมาคั่วให้เกรียมดำ จากนั้นนำมาบดให้ละเอียดละลายน้ำมันยางแล้วชุบสำลี ยัดในฟันที่เป็นรูโพรง ทิ้งไว้หนึ่งคืน จะสามารถฆ่าตัวแมงที่กินฟันได้

ถ้าไม่อยากไปหาหมอ คุณก็ต้องชิงเป็นหมอของตัวเอง ก่อนที่อาการปวดจะลุกลามเกินเยียวยาจนถึงขั้นต้องถอนฟันทิ้งนะคะ

Tip

1.เมื่อใช้ยาสมุนไพรจนอาการปวดฟันบรรเทาแล้ว ควรไปพบทันตแพทย์

2.ไม่ควรใช้ยาแอสไพรินบดอุดบริเวณฟันที่ปวด เพราะจะทำให้เกิดแผลไหม้ที่เหงือก และเป็นอันตรายต่อเคลือบฟันได้

3.ถ้ามีอาการปวดบวมเมื่อเคี้ยวอาหาร หรือเหงือกแดงผิดปกติ มีเลือดออก แสดงว่าติดเชื้อ หรือถ้าปวดฟันและมีไข้ร่วมด้วย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

โรคเหงือกและฟัน กับสมุนไพรไทย

โรคเหงือกและฟัน กับสมุนไพรไทย
ข้อมูลจาก http://www.samunpri.com

ยาสีพันในลักษณะบีบหลอดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เพิ่งเป็นที่นิยมใช้กันในระยะเวลาไม่น่าจะเกิน 50 ปีมานี้เอง ส่วนการบันทึกเรื่องการสีฟันนั้น มีมานานนับตั้งแต่สมัยฮิบโปเครติส (400ปีก่อนคริสต์กาล) โดยใช้เกลือแคลเซียมคาบอเนตในการขัดสีฟัน

มีรายงานว่ายาสีฟันเมื่อ2000 ปีก่อนนั้น มีส่วนประกอบของปะการัง หินอ่อน ผงขี้เถ้าจากการเผาพืชหรือสัตว์ นำมาบดให้ละเอียดแล้วนำมาสีฟัน
ในยุโรปเองยาสีฟันแบบเดิมๆ ที่ทุกวันนี้ยังคงมีใช้กันอยู่ คือ เกลือแกง เกลือโซเดียมคาร์บอเนตหรือที่เรารู้จักกันในนามของผงฟู ผสมกับผงเขม่า นำส่วนผสมเหล่านี้มาบดให้ละเอียดใช้เป็นยาสีฟันแบบผง ในบ้านเราเอง มีการสีฟันด้วยเกลือแกง หรือเกลือแกงบดรวมกับสารส้ม และยังมีการใช้พืชพรรณบางชนิดมาใช้สีฟัน พืชพรรณที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในเมืองไทยเห็นจะไม่พ้นข่อย กล่าวกันว่า การใช้กิ่งข่อยสีฟันมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล โดยใช้กิ่งข่อยที่ทุบให้แตกตอนปลายๆ นำมาสีฟันเป็นทั้งยาสีฟันและแปรงสีฟัน เวลาแปรงก็จะเคี้ยวเนื้อไม้ไปด้วย
ส่วนพรรณไม้ที่นิยมใช้อีกชนิดหนึ่ง คือ สีฟันคนทาซึ่งใช้กิ่งไม้ทำยาสีฟันเช่นเดียวกับข่อย และยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีการใช้รักษาโรคเหงือกและฟันยาสีฟันที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น ส่วนประกอบสำคัญก็ยังคงเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต หรือเกลือแคลเซียม เกลืออลูมิเนียม ตัวอื่นที่มีหน้าที่ขัดฟัน และยังประกอบด้วยสารทำความสะอาด ที่นิยมใช้คือ โซเดียมลอริลซัลเฟต ที่มีความสามารถในการทำความสะอาดได้ดีกว่าสบู่ โดยใช้ในการปริมาณที่น้อยไม่เกิน 2% เพื่อขจัดคราบและเศษอาหารในปากและฟัน

นอกจากนั้นยังมีสารเพิ่มความหนืด สารเพิ่มความชุ่มชื้น สารแต่งรส สารกันบูด หลักการของยาสีฟันที่มีขายในท้องตลาดในขณะนี้ คือ การทำความสะอาด และการขัดคราบที่ติดฟันอยู่
ปัจจุบันมียาสีฟันมากมายหลายยี่ห้อในท้องตลาด ทั้งของภายในประเทศและต่างประเทศ มีการผสมสมุนไพรใส่ลงไปในยาสีฟัน ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค สมุนไพรที่มีฤทธิ์ดับกลิ่นปาก สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบ สมุนไพรที่มีฤทธิ์ฝาดสมาน
ทั้งนี้เพื่อยับยั้งเชื้อจุลลินทรีย์ในช่องปาก ช่วยบรรเทาอาการเหงือกอักเสบ ช่วยทำให้เหงือกแข็งแรง เป็นต้น สมุนไพรที่นิยมใช้กัน ได้แก่
เปลือกมังคุด
คนยุคก่อนมีการใช้เปลือกมังคุดในการต้ม อมบ้วนปากแก้ปวดฟัน แก้เหงือกอักเสบ แก้เหงือกบวม แก้แผลในปาก ปัจจุบันมีการค้นคว้าศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ของเปลือกมังคุดมากมาย พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุด มีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด มีฤทธิ์รักษาแผล มีฤทธิ์ลดการอักเสบ มีฤทธิ์ฝาดสมาน การผสมเปลือกมังคุดไปในยาสีฟัน จึงได้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในปาก และลดการอักเสบของเหงือก และรสฝาดทำให้เหงือกแข็งแรง
ใบฝรั่ง ใบฝรั่งเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กับโรคเหงือกและฟัน โดยนิยมเคี้ยวใบฝรั่ง เพื่อดับกลิ่นสุราในปาก ใช้เคี้ยวดับกลิ่นปาก ใช้ใบฝรั่งต้มน้ำใส่เกลือเล็กน้อย อมแก้ปวดฟัน ปัจจุบันจากการศึกษาวิจัยพบว่า ใบฝรั่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้หลายชนิด มีฤทธิ์ลดการอักเสบของเหงือก มีฤทธิ์พล๊าคที่จับเป็นคราบที่ฟัน การใช้ใบฝรั่งผสมลงไปในยาสีฟันจึงมีประโยชน์ตามที่กล่าวมาแล้ว

ใบพลู ใบพลูเป็นสมุนไพรที่คนไทยโบราณใช้เคี้ยวกินกับหมาก ด้วยเชื่อว่าจะรักษาปากฟันไม่ให้เป็นโรค แก้แมงกินฟัน มีการวิจัยพบว่าใบพลูมีฤทธิ์ที่สนับสนุนการใช้ดังกล่าวมากมาย เช่น มีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรียและราได้หลายชนิด มีฤทธิ์ระงับการเกิดแผ่นฝ้าที่แก้มด้านในลิ้นและเหงือก มีฤทธิ์เร่งการสมานแผล และยังมีน้ำมันหอมระเหยช่วยให้กลิ่นปากหอมสดชื่น ใบพลูจึงเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสมที่จะผสมลงไปในยาสีฟัน

นอกจากสมุนไพรที่กล่าวมาแล้ว สมุนไพรที่นิยมนำมาผสมลงไปในยาสีฟันได้แก่ ขิง เปลือกทับทิม ใบข่อย กระชาย ชะเอมไทย เนียมหูเสือ ว่านหางจระเข้ สีเสียดเหนือ แก่นลั่นทม เป็นต้น สมุนไพรที่ส่วนใหญ่ผสมลงไปล้วนแล้วแต่ต้องการฤทธิ์ตามที่ได้กล่าวมา คือ ฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ฤทธิ์ลดการอักเสบ ฤทธิ์ฝาดสมานช่วยทำให้เหงือกแข็งแรงและช่วยรักษาแผล

คนทั่วไปนั้นสามารถที่จะทำยาสีฟันใช้ได้เอง จากการใช้เกลือแกงผสมผงฟู หรือผสมสารส้มสีฟัน โดยไม่ต้องใช้ยาสีฟันจากหลอด ก็ไม่มีใครว่าถ้าขยันหน่อยอาจจะไปหาสมุนไพรที่ตัวเองชอบ มาตากแห้งบดเป็นผงผสมลงไปด้วย เติมพิมเสน การบูรให้สดชื่นสบายใจลงไปด้วยก็ดีอย่างที่รู้ๆ กันองค์ประกอบของยาสีฟันคือผงขัดกับสารซักฟอก เราก็เพียงแปรงฟันให้นานหน่อย แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร

แต่ถ้าใครที่อยากใช้ยาสีฟันสมุนไพรก็หาซื้อได้มากมายหลายยี่ห้อ และล่าสุดโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ได้ทดลองพัฒนาตำรับสมุนไพรเปลือกมังคุด ใบพลู ใบฝรั่ง ใส่สารส้มและเกลือลงไปด้วย ใครเป็นแฟนสมุนไพรของโรงพยาบาลนี้ ก็ติดต่อลองหามาใช้กันดู คนที่เคยลองใช้แล้วฝากมาบอกต่อว่าสีของเนื้อยาสีฟันยี่ห้อนี้เหมาะกับท่านที่รักสมุนไพรจริงๆ
คนไทยนั้นรู้จักนำพืชพรรณธรรมชาติมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมาแต่โบราณ การสืบสานวิธีใช้ประโยชน์เหล่านี้จึงเปรียบเสมือนพันธกิจของพวกเราทุกคนในยุค "คิดใหม่ ทำใหม่"

สมุนไพรไทย สาระพัดโรคสรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคต่างๆ

Summary of Herbs Medicine


แนวทางการนำเสนอบทความ

สมุนไพรประกอบด้วย

  • พืชสมุนไพร จะขอเน้นในที่นี้ มักเป็นราก หัว เหง้า ต้น ยอด กิ่ง ใบ ดอก เกสร เมล็ด เปลือกต้น แก่นไม้ ยาง วุ้นใบ ซึ่งแต่ละส่วนมักมีสารตัวยาแตกต่างกัน
  • สัตว์วัตถุ ไม่ค่อยส่งเสริม กลัวว่าจะเป็นการทารุณสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ป่า หรือสัตว์ธรรมชาติที่หายาก มักเป็นเขา กระดูก ฟัน งา เล็บ กระดอง เกร็ด เครื่องใน เลือด
  • แร่ธาตุธรรมชาติ เช่น เกลือทะเล แร่ธาตุ ปูนแดง น้ำปูนใส
  • หากสังเคราะห์ขึ้นจะยอมรับไม่กี่ชนิด เช่น สารส้ม จุนสีสตุ เหล้า น้ำส้ม

ระบบข้อมูลแจกแจงข้อมูลพืชสมุนไพรมีหลายประเภท มีดังนี้

  • ตามคนผู้ป่วย คือ เน้นโรค อาการที่ปรากฎ บทสรุปย่อจะเน้นตรงนี้
  • ตามหมอ คือ เน้นทั้งโรคและอาการป่วย จนถึงพืชสมุนไพรแต่ละชนิดมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ที่สอดคล้องกับระยะการลุกลามของโรค
  • ตามผู้ผลิตยา คือ เน้นเฉพาะพืชสมุนไพร เพื่อการปลูกที่ใช้ในการผลิต สูตรยาปรุงสำเร็จรูป สิ่งทดแทน หรือเพิ่มสูตร


หมายเหตุ

หากมีระดับความสำคัญของยาสมุนไพร จะให้ดอกจันไว้ (*) ดังนี้ ดีมาก (***)ปลานกลาง(**) น้อย (*) ไม่ยืนยันมากนัก จะไม่ให้เครื่องหมายใดๆ


ศิลปะการกินยาสมุนไพรให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

เมนูอาหาร

ผัดผัก น้ำพริก น้ำสลัด แกงเผ็ด แกงส้ม แกงเลียง แกงจืด ส้มตำ ผักลวกผักเนาะ ยำ

เช่น กระเทียม ขมิ้นอ้อย พลู มะแว้ง บัวบก มะขามป้อม กระเพราแดง เหง้าพุทธรักษา

หุงพร้อมข้าว

นำมาหั่นใส่ลงในข้าวที่หุง

เช่น ขมิ้นชัน ดอกอัญชัน กระชายดำ เตยหอม เนื้อฟักทอง

ชาชงดื่ม

นำมาหั่นตากแห้งทำชาชง

เช่น หนุมาณประสานกาย เบญจมาศ ผกากรอง หางนกยูงไทย เก๊กฮวย ดอกคำฝอย ตะไคร้

เครื่องดื่ม

น้ำปั่น น้ำเอมไซต์ หรืออาหารเครื่องดื่มกิน

เช่น น้ำมังคุด น้ำมะขามป้อม น้ำใบบัวบก น้ำหญ้าปักกิ่ง จมูกข้าว

ดองเหล้า

นำสมุนไพรมาดองเหล้า เหมาะสำหรับนักดื่ม

เช่น โด่ไม่รู้ล้ม

ขนมกินเล่น

นำสมุนไพรเมล็ด มาตากแห้ง อบหรือคั่ว เอามากินเล่น หรือโรยบนผิวหน้าขนม หรือเอากวนเป็นขนม หรือทอดให้กรอบมากิน

เช่น เมล็ดฟักทอง กล้วยกวน ลูกเดือย

สมุนไพรผง

นำสมุนไพรมาตากแห้ง บดเป็นผง ใส่ขวดไว้ เมื่อต้องการก็เอาผงโรย หรือผสมน้ำ หรือน้ำปูนใส่ หรือเหล้า หรือดินสอพอง มาทา หรือใส่ลงในครีม หรือแชมพูสระผม หรือโลชั่น หรือโรยใส่ข้าว หรือข้าวต้ม หรืออาหารชงกิน

เช่น ขมิ้นชัน เปลือกมังคุค กราวเครือ

ตรวจสอบกับแพทย์แผนปัจจุบัน

มีโอกาสก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันเป็นช่วงๆ เพื่อเช็ดตรวจสอบการลดลงของโรค

ข้อแนะนำในการใช้สมุนไพร

สมุนไพรที่ใช้วิธีซื้อมา ต้องตรวจสอบด้วยว่า ไม่มีทรายหรือดินปน มีเชื้อราอัลฟ่าท๊อกซิน(ราดำ)หรือเปล่า มีการแอบใส่เสตียรอยหรือเปล่า การเก็บรักษาถูกปนเปื้อนยากันยุง อายุนานจนยาเสื่อมหรือเปล่า มีการปลูกแบบธรรมชาติไร้สารเคมีทั้งปวง แนะนำให้ปลูกเองใช้เองดีที่สุด


ศิลปะการเป็นหมอสมุนไพรที่ดี

เป็นช่าง

รู้ระบบการทำงานของอวัยวะ รู้การเสื่อม รู้อาการ รู้สาเหตุรากเหง้า รู้วิธีการซ่อมบำรุง รู้วิธีการป้องกันการชำรุด

เป็นทหาร

รู้ว่า ข้าศึกคืออะไร เป็นกรรมพันธุ์ เชื้อโรคอะไร ถูกจู่โจมแค่ไหน ที่ไหน ถูกยึดครองที่ไหน สถานการณ์ศึก ต้องใช้กำลังแค่ไหนหรือยาแค่ไหนในการต่อสู้ สามารถรู้สถานการณ์ตลอดในช่วงการต่อสู้ ยึดเมืองแล้วต้องปกครองต่อจะทำอย่างไร

เป็นพระ

ต้องรู้หลักธรรมชาติ หลักแห่งความเสื่อม หลักแห่งความเจริญ รู้จักปฏิจจสมุปบาท ว่าสาเหตุเชื่อมโยงส่งต่ออย่างไร รู้จักการเชื่อมโยง กาย-จิต-ธรรม รู้หลักอิทัปัจจยตา ว่าเหตุอะไร ผ่านกระบวนการอะไร ด้วยเงื่อนไขอะไร จึงจะเกิดผลตามที่ต้องการ ควรรู้ว่าการรักษาโรคนั้น บางทีไม่รักษาก็หาย บางทีรักษาก็ตาย และบางที่ต้องรักษาเท่านั้นจึงจะหาย รู้ว่าของบางอย่างต้องมาเดียว มาเป็นชุด หรือห้ามนำมารวม จึงจะเกิดผลดี รู้หลักแห่งกรรม โรคภัยที่เกิดขึ้นเพราะกรรม ทั้งในชาติที่แล้วและชาตินี้ ต้องใช้กรรมให้หมดก่อน จึงจะหมดกรรม

เป็นแม่ครัว

ต้องรู้หลักการปรุงอาหารในรูปแบบต่างๆ ทำให้น่ากิน อร่อย ไม่ติดขัดว่าต้องจำใจกิน มีการใส่แอบ เพื่อเพิ่มรสชาด เช่น สับปะรด ทำให้รสกลมกล่อมขึ้น


ปรับสมดุลร่างกาย


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงธาตุ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร บำรุงธาตุ มีดังนี้

บำรุงธาตุ

ปอ จำปี กระดังงา กระวาน พริกไทย กรดน้ำ กระเทียม กระเพรา ข่อย คัดลิ้น ตะโกนา ทิ้งถ่อน เทพธาโร พริกไทย มหาหิงค์ โมกหลวง ราชดัด สมอพิเภก สะค้าน หญ้าแห้วหมู หอม แห้ว อบเชยไทย เอ็นอ้า กระชาย ใบชะพลู แตงกวา

แก้ธาตุพิการ (ทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ)

กระพังโหม การพลู ก้นปิด ขมิ้นชัน ทิ้งถ่อน ผักแพรวแดง มะตูม เร่วใหญ่ ว่านร่อนทอง สมอทะเล สมูลแว้ง สะค้าน ใบชะพลู

แก้ปถวีธาตุพิการ

ดีปลี

คุมธาตุ

ขมิ้นชัน ตานหม่อน ว่านร่อนทอง สีเสียดไทย

ปิดธาตุ

ทับทิม โมกหลวง หมาก

เจริญไฟธาตุ

หญ้าปากควาย หญ้าพันงูแดง โหระพา

ทำให้จิตใจชุ่มชื่น

แฝกหอม สำรอง อบเชยไทย

ทำให้หาวเรอ

แฝกหอม

แก้กระษัย

เตย(ใบต้นเหง้า) บานไม่รู้โรยดอกขาว(ดอก) หญ้าหนวดแมว(ทั้งต้น) ลำโพง(มีพิษทำให้อ่อนเพลีย หลับไป 5-8 ชั่วโมง อาจวิกลจริต) ไผ่รวก มะเกลือ กระชาย ทองพันชั่ง

ถ่ายกระษัย

เถาวัลย์เปรียง

แก้ประดง

กำแพงเจ็ดชั้น ขันทองพยาบาท

ยาอายุวัฒนะ

กระพังโหม กรุงเขมา กวาวเครือ กำลังช้างเผือก กำลังวัวเถลิง กำลังหนุมาน กำลังเสือโคร่ง ข่อย ทิ้งถ่อน ไพล ว่านกีบแรด โสน หญ้าแห้วหมู กระชาย เห็ดหลินจือ

แก้ลมวิงเวียน

กรรณิกา กานพลู ลำดวน ลำเจียก พะยอม พิกุล พิมเสนต้น รสสุคนธ์ สมูลแว้ง โหระพา

แก้ลมสาร

ทองพันชั่ง

แก้ใจสั่น

สมูลแว้ง กระชาย

แก้ใจระส่ำระสาย

ทองพันชั่ง

แก้สวิงสวาย

หญ้าฝรั่น

แก้คลื่นเหียนอาเจียน

ผักชีลา

แก้ร้อนใน

มะระขี้นก(ผล) เฉาก๊วย สลิด(ดอก) ผักบุ้ง ฟักเขียว บัวบก(ใบ) ผักกาดนก ผักโขม พุงดอ ยอดบวบ

แก้กระหายน้ำ

มะระขี้นก(ผล) ฟักเขียว ผักชีลา แตงกวา มะเขือเทศ

แก้ร้อนในกระหายน้ำ

ผักเบี้ย ผักแว่น รางจืดเถา ว่านหอยแครง สำรอง หญ้าเกล็ดหอย หญ้าแพรก หมากผู้หมากเมีย หม่อน แห้ว หัวปลี

บรรเทาความร้อนในร่างกาย

ยอดฟักข้าว ดอกสะเดา สะระแหน่ ลูกเดือย

ระงับร้อน

ผักแว่น

ช่วยขับเหงื่อ

สะระแหน่

แก้วัยทอง

พลูคาวหรือคาวตอง หญ้าร้องไห้

ชะลอความแก่

ถั่วงอกสรุปย่อพืชยาสมุนไพรลดไข้แก้ไข้แก้ปวดแก้อักเสบ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

แก้ไข้ลดไข้ตัวร้อนโดยรวม

ลูกใต้ใบ บอระเพ็ด ตำลึง ผักกาดขาว ผักบุ้ง โด่ไม่รู้ล้ม(ทั้งต้น) มะขามป้อม(ผลสดผลแห้ง) บัวบก(ใบ) จำปี จำปา ประดู่ ผักกะเฉด ผักกาดหอม ผักขวง พะยอม มหาสะแดง รางจือดเถา สาบแร้งสาบกา หมากผู้หมากเมีย หม่อน เถาวัลย์เปรียง มะขามป้อม พลูคาว ใบมะยม ผักลิ้นปี่ ดอกสะเดา แตงกวา ใบฟ้าทะลายโจร ใบย่านาง หญ้าแห้วหมู ตะไคร้

แก้ไข้ทุกชนิด

คนทา ประทัดใหญ่ ปลาไหลเผือก หญ้าลูกใต้ใบ ทองพันชั่ง

แก้เด็กตัวร้อน

ธรณีสาร

แก้ปวดหัวตัวร้อน

ทองพันชั่ง

แก้ไขอ่อนเพลีย

ถั่วเขียว

แก้ไข้จับสั่น

ไคร้เครือ ประทัดใหญ่ พญามือเหล็ก

แก้ไข้เพ้อคลั่ง เพ้อพก

ไคร้เครือ พญามือเหล็ก

แก้ไข้จากดีพิการ

ตีนเป็ด

แก้ไข้จากท้องเสีย

มังคุด

แก้ไข้เพื่อเสมหะ

หอม

ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ ดับพิษไข้ทุกชนิด

ตำลึง ฟักเขียว พญาปล้องทอง มะรุม หญ้าปากควาย ดอกแคกระทิ ดอกแคหางลิง

ดับพิษกาฬ แก้ไข้กาฬ

มหากาฬ มหาละลาย มหาสะดำ ว่านกีบแรด หญ้าแพรก

ถอนพิษไข้หัว

ผักโขม

กระทุ้งพิษไข้หัว เหือด หัด สุกใส ดำแดง

ผักชี หญ้าแพรก

แก้ไข้ตัวร้อน

ผักกูด ว่านกีบแรด ดอกสะเดา

ถ่ายพิษไข้

ขี้เหล็ก สมอดีงู

แก้พิษไข้ ดับพิษไข้

มหาสะดำ ว่านกีบแรด หญ้าแพรก ทองพันชั่ง

แก้พิษสุราเรื้อรัง

ผักกาดขาว

แก้ลงแดงยาเสพติด

ตะแบก สีเสียดไทย

แก้อักเสบ ลดอักเสบ

ยอบ้าน ว่านหางจระเข้ ผลทับทิม

แก้ปวด

ลูกเดือย ใบโคค่า ใบโคค่า น้ำมันดอกกานพลู ดอกผักคราดหัวแหวน พิมเสน อัคคาลอยด์จากฝิ่น ขอของต้นโงบ ใบกระเพรา ใบโหระพา ขมิ้นอ้อย เถาวัลย์เปรียง ผักแผ่วแดง ฝักเพกา วุ้นว่านหางจรเข้ น้ำมันตะไคร้

แก้ปวดบวม

ลั่นทม ยอบ้าน

แก้ปวดแสบปวดร้อน

หญ้าดับไฟ

แก้ปวดหลังปวดเอว

หัสแดง

สรุปย่อพืชยาสมุนไพรเพิ่มพลัง


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

ชูกำลังกระชุ่มกระชวย

กระจับ กระชายดำ ลำดวน สันพร้าหอม เอ็นอ้า

แก้อ่อนเพลีย

กระจับ กำลังช้างเผือก พญารากดำ รสสุคนธ์ อบเชยไทย เอ็นอ้า ถั่งเช่า สะระแหน่

แก้อ่อนเพลียเรื้อรัง

ขะเอมเทศ

บำรุงกำลังหลังฟื้นไข้

กระจับ เท้ายายหม่อม กระพังโหม เดือย ถั่วพู ถั่งเช่า

บำรุงกำลัง ทำให้ร่างกายแข็งแรง

กระพังโหม กำลังวัวเถลิง กำลังหนุมาน กำลังเสือโคร่ง ขัดหมอน แซ่ม้าทะลาย ตะโกนา ถั่วพู ถั่วเหลือง มะตูม ม้ากระทืบโรง รากสามสิบ ว่านกีบแรด สุพรรณิการ์ ส้มเขียวหวาน โสน โสมไทย หญ้าแห้วหมู หนามพรม หัสแดง องุ่น เอ็นอ้า ฮ้อสะพานควาย ถั่งเช่า เจี่ยวกู่หลาน กระชาย ทองพันชั่ง

บำรุงร่างกาย

ผักกาดเหลือง ฟักทอง ว่านหางจระเข้ ส้มเขียวหวาน โสน โสมไทย ถั่งเช่า เห็ดหลินจือ

เพิ่มกำลังคนชรา

กระพังโหม

แก้อ่อนเปลี้ยตามแขนขา

หัสแดง
ภูมิคุ้มกัน


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายระยะการทำงานของยาสมุนไพร 3 ระยะ มีดังนี้ การขจัดสิ่งผิดปกติ (Detox) การปรับสภาพ (Adaptogen & Antioxidant)และ การสร้างภูมิคุ้มกัน (Immunity)

ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย มีดังนี้

เพิ่มเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย

กะหล่ำดอก(***) คื่นฉ่าย เถาวัลย์เปรียง ชะเอมเทศ เห็ดหลินจือ น้ำเสาวรส


กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย

เห็ดหลินจือ

กำจัดอนุมูลอิสระ ต้านอนุมูลอิสระ

เห็ดหลินจือ น้ำเสาวรส

แอนตี้ออกซิแดนท์

พริก

แก้อาการภูมิแพ้

เกิดจากปฏิกิริยาภูมิไวเกินไปต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งคนปกติอาจไม่มีปฏิกิริยานี้เกิดขึ้น คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ มีทั้งแพ้ฝุ่น ตัวไรฝุ่น เชื้อราในอากาศ อาหาร ขนสัตว์ เกสรดอกไม้ อาการมีได้หลายแบบ ตั้งแต่น้ำมูกไหล จาม โพรงจมูกอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ หลอดลมอักเสบ หอบหืด และเกิดผื่นคันที่ผิวหนัง การต่อสู้กับโรคภูมิแพ้ จะต้องเพิ่มภูมิคุ้นกันให้ร่างกาย

หญ้าปักกิ่ง เห็ดหลินจือ หญ้าปักกิ่ง(ใบ) โปร่งฟ้า (ใบ) คาวตองหรือพลูคาว กระหล่ำดอกสรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคภูมิคุ้มกันสับสน

สาเหตุ

เป็นสภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีการตอบสนองอย่างผิดปกติต่อเชื้อโรค หรือสารเคมีบางอย่าง ทำให้มีภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ ของตนเอง จึงจัดเป็นโรคต่อตัวเอง Autoimmune มักทำให้มีการอักเสบของอวัยวะหลายระบบ เช่น ผิวหนัง ข้อกระดูก ไต ปอด หัวใจ เลือด สมอง เป็นต้น สาเหตุ อาจจะเกิดจากการถูกแสงแดด การกระทบกระเทือนจิตใจ ยาบางชนิด เช่น ซัลฟา ไฮดราลาซิน โปรเคนเอไมด์ เตรตร้าซัยคลิน(ที่เสื่อม) การตั้งครรภ์ ฯลฯ และเชื่อว่าเกิดจากยีนและพันธุกรรม แบคทีเรียไวรัสบางชนิด ฮอร์โมนเอสโตรเจน มี 3 ระดับ คือ DLE , Pre-SLE และ SLE
ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร แก้โรคภูมิคุ้มกันสับสน มีดังนี้

กระตุ้นภูมิคุ้มกันแก้โรคภูมิคุ้มกันสับสน

เห็ดไมตาเกะ เห็ดชิตาเกะ น้ำนมเหลืองของวัว

รักษาภูมิคุ้มกันแก้โรคภูมิคุ้มกันสับสน

กะเม็ง หญ้าลิ้นงูดอกขาว อาร์ติโช๊ค มังคุด เห็ดหลินจือ คาวตองหรือพลูคาว น้ำสกัดชีวภาพเอนไซม์ น้ำนมแรกของมารดา

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก้โรคภูมิคุ้มกันสับสน

กะเม็ง เถาวัลย์เปรียง ชะเอมเทศ ปัญจขันธ์หรือเจี่ยวกู้หลาน หญ้าปักกิ่ง

ปรับร่างกายให้ร่างกายทำงานมีประสิทธิภาพแก้โรคภูมิคุ้มกันสับสน

ใบบัวบก ฝรั่ง

สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง

ของหวาน กาแฟ ชา บุหรี่ เหล้า ของดอง อาหารแปรรูปที่มีการใส่ ผงชูรส สารกันบูด สารกรอบ เป็นต้น อาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ การออกแดด หรือตากแดด เป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงเนื้อวัว เนื้อหมู ข้อไก่ ข้อเป็ด เนื้อเป็ด และเนื้อสัตว์หน้าดิน เช่น ปลาดุก ปลานิล หอย ปู กุ้ง เป็นต้น

สิ่งที่ควรทำ

รับประทานเมล็ดทานตะวัน ธัญพืช หรือข้าวกล้องผสมธัญพืช ปลาทูน่าในน้ำแร่ ดื่มน้ำผักปั่นก่อนอาหารทุกมื้อ รับประทานผักสีเขียวทุกมื้อ เช่น ผักปวยเล้ง บร็อกโคลี่ ผักกาดเขียว เป็นต้น ดื่มน้ำเอนไซม์จากผลไม้ เป็นประจำทุกวัน โดยเน้นการรับประทานก่อนอาหาร 30 นาที ทุกมื้อ

จิตบำบัด
ตั้งพระพุทธรูป พระสงฆ์ที่ตนศรัทธาสูง ตำราธรรมะ ขวดยา นึกถึงแสงจากสิ่งดังกล่าวเข้ากระหม่อมตัวเอง ที่เห็นภาพเป็นดวงจิตกลม แผ่แสงเข้าสมอง แผ่ซ่านเข้าร่างกายทั้งร่าง และจุดที่อ่อนแอเช่นปอด ม้าม ตับ ไต ว่าแข็งแรง เชื่อว่าหาย ทำทุกวัน จนเชื่อจริงๆ ว่าหายแน่ แต่กำลังใช้กรรมอยู่ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ทำบุญกับสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาล สำนักแพทย์สมุนไพร กรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งในชาติที่แล้วมาและชาตินี้ ทำจิตใจว่าแข็งแรง หน้าสดชื่นว่าหายแล้วสรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคมะเร็งและเนื้องอกต่างๆ


จากเอกสารทางวิชาการพบว่ามีพืชมากกว่า 1,000 ชนิดที่มีสารต้านมะเร็ง และนักวิทยาศาสตร์ได้สกัดแยกและหาสูตรโครงสร้างออกมาได้หลายร้อยชนิด เช่น แพงพวยฝรั่ง เห็ดหลินจือหรือเห็ดจวักงูหรือเห็ดแมนเนนทาเกะ หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดา

สาเหตุ

กรรมพันธุ์ ความบกพร่องทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม อาหาร ความเครียด และการใช้ ชีวิตเร่งรีบของคนเมือง

ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร แก้โรคมะเร็งต่างๆ มีดังนี้

ต้านอนุมูลอิสระ

บอระเพ็ด(*) เปลือกมะนาว ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ผลทับทิม องุ่นม่วง เจี่ยวกู่หลาน ขมิ้นชัน ผักอ่อมแซบ(สารต้านอนุมูลอิสระสูง****) เห็ดหลินจือ

แก้การผิดเพี้ยนของยีนดีเอ็นเอ

ตะไคร้

ช่วยลดเชื้อมะเร็ง

ผักโขมหรือผักขม ผักโขมหนาม(**)

ช่วยล้างสารก่อมะเร็ง

ผลไม้จำพวกส้ม ผลไม้ตระกลูกระหล่ำ(บรอกโคลี กระหล่ำดอก ปรัสเซลสเปราท์)

ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง

ผักเป็ดน้ำ เห็ดไมตาเกะ เห็ดชิตาเกะ เห็ดชิตาเกะ เจี่ยวกู่หลาน

บวบขม ขันทองพยาบาท จำปีป่า ปลาไหลเผือก ดองดึง ทองพันชั่ง เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงขาว ราชดัด ฝาง โทงเทง แสมสาร จำปา ขมิ้นต้น ฟ้าทะลายโจร ปรู่ กระเทียม ประยงค์ พลับพลึง รงทอง ข่อย แพงพวยฝรั่ง สมอไทย หญ้าปีกไก่ดำ แกแล กะเม็ง เครือเถาวัลย์ ทับทิม มังคุด โล่ติ๊น ไพล จำปีหลวง สีเสียด สมอพิเภก ข้าวเย็นเหนือ ลิ้นงูเห่า ไฟเดือนห้า ฮว่านง็อก

ยับยั้งป้องกันไม่ให้มะเร็งลุกลาม

ผิวส้มโอ ที่ไม่รวมส่วนสีขาว

ต้านมะเร็ง ทำลายเชื้อมะเร็ง

ขี้เหล็ก กระเทียม ขมิ้นชัน ยอดฟักข้าว มะเขือเทศ หญ้าปักกิ่ง เห็ดหลินจือ มะระขี้นก กระเจี๊ยบแดง

ป้องกันการเกิดมะเร็ง

มะรุม(ยอดอ่อน ฝักอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก ต้มสุกมากิน) ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ใบหม่อน ตะไคร้ แร่ธาตุซีลีเนียม (Se อย่ากินมาก จะไม่ดี)

เพิ่มภูมิต้านมะเร็ง

ดอกคำฝอย แครอทสด ใบบัวบก

แก้มะเร็งในภาพรวม

หัวร้อยรู(หัว **) มะระขี้นก(ผล***) กระเทียม(หัว) ผักตระกูลหอม(ซัลเฟอร์สูง) กระดาด กระเช้าผีมด กระเบา ขันทองพยาบาท แทงทวย(แพงพวย?) ลำโพง แพงพวย โรคแดงโรคขาว ว่านชักมดลูก สะแก หนอนตายอยาก คาวตองหรือพลูคาว ขมิ้นชัน เข็มป่า (ราก-ลำต้น) จินเจี่ยเหมาเยี่ย (ใบ) ชมพูพันธ์ทิพย์ (แก่น) ชิงช้าชาลี (เถา-ใบ) ซิงซี่หรือกระดาดขาว (ราก) ดองดึง (หัว) ทองพันชั่ง (ทั้งห้า คือ ราก ต้นกิ่ง ใบ ดอก เมล็ด) ไทรย้อย (น้ำยาง) ปัญจขันธ์ หรือ เจี้ยวกู่หลาน (ลำต้น-ใบ) พญารากดำ (เปลือก) แพงพวย (ราก) แพงพวยฝรั่ง (ใบ) มะกายเครือ (เปลือก) หญ้าหนอนตาย (ใบ) หญ้าหนูต้น (ทั้งห้า) เดือย (เมล็ด) ปลาไหลเผือก (ราก) รากสามสิบ (ราก) กระเจี๊ยบขาว (ฝัก) พลูคาว (ทั้งต้น) เพกา (ฝัก) เขย่ง (ทั้งต้น) ผักในนา ใบบัวบก (ทั้งต้น) หนอนตายหยาก (ราก) ตะไคร้ (หัว) เห็ดหลินจือ (ดอกเห็ด) หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดา โสมเกาหลี ถั่วเหลือง กะหล่ำปลี กุยช่าย มะแว้งเครือ มะแว้งต้น แพงพวยฝรั่ง


สมุนไพรต้านมะเร็งและมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์

กุยช่าย มะแว้งเครือ มะแว้งต้น ขมิ้นชัน

มังคุด หอมแดง กะเพรา โหระพา

กระเทียม งา ขนุน ชะเอม

ดีปลี ขมิ้นอ้อย มะนาว ตำลึง

ถั่วลิสง ขิง ตะไคร้ น้ำเต้า

พริก ผักกาดน้ำ มะขามป้อม สะเดา

พลู มะเขือพวง แมงลัก ฟักทอง

มะละกอ มะม่วงสุก ฟักข้าว มะปราง

มะกรูด มะอึก มะขามเทศ ว่านหางจระเข้

มะเขือยาว ส้มเขียวหวาน มะระขี้นก องุ่น


สมุนไพรไทยที่มีการวิจัยในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง

บวบขม ขันทองพยาบาท จำปีป่า

ปลาไหลเผือก ดองดึง ทองพันชั่ง

เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงขาว ราชดัด

ฝาง โทงเทง แสมสาร

จำปา ขมิ้นต้น ฟ้าทะลายโจร

ปรู่ กระเทียม ประยงค์

พลับพลึง รงทอง ข่อย

แพงพวยฝรั่ง สมอไทย หญ้าปีกไก่ดำ

แกแล กะเม็ง เครือเถาวัลย์

ทับทิม มังคุด โล่ติ๊น

ไพล จำปีหลวง สีเสียด

สมอพิเภก ข้าวเย็นเหนือ ลิ้นงูเห่า

ไฟเดือนห้า

ต้านมะเร็งด้วยสารเบต้าแคโรทีน

ใบแม๊ก ใบกระโดนน้ำ คะน้า ดอกสะเดา

แก้มะเร็งภายในต่างๆ

หญ้าปักกิ่ง หนามแท่ง ทองพันชั่ง

แก้มะเร็งลาม

ขมิ้นอ้อย (เหง้า)

ยับยั้งเชื้อมะเร็ง

ขี้เหล็ก

แก้มะเร็งช่องปาก

มะเขือเทศ สูตรสาม(สบู่แดง พลูคาว หญ้างวงช้าง) โสม

แก้มะเร็งกล่องเสียง

น้ำนมราชสีห์(ทั้งต้น)

แก้มะเร็งโพรงจมูก

หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดา

แก้มะเร็งระบบทางเดินหายใจ

สูตรสาม(สบู่แดง พลูคาว หญ้างวงช้าง)

แก้มะเร็งต่อมไทรอยด์ หรือต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

พลูคาวหรือคาวตอง

แก้มะเร็งตับ

ลูกใต้ใบ (**) โรคแดงโรคขาว เห็ดหลินจือ หญ้าลิ้นงู (ทั้งห้า คือ ราก ต้นกิ่ง ใบ ดอก เมล็ด) หญ้าปักกิ่ง ขมิ้นชัน ใบบัวบก พระจันทร์ครึ่งซีก โสม

แก้มะเร็งปอด

ฟักทอง โรคแดงโรคขาว พลูคาวหรือคาวตอง ตังขุ่ยจี๊ เหง้ายาหัว กะเม็งตัวเมีย ปวงเทียงซิมเล้า ชะเอม ทองพันชั่ง ดอกกะหล่ำ บรอคคอลี่

สูตรเจ็ดอย่าง(ทองพันชั่ง ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ตังกุยจี้ รากชะเอม พลูคาวทั้งต้น กะเม็งตัวเมียทั้งต้น) หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดา ใบชา โสม

แก้มะเร็งในเม็ดเลือดของเด็ก

แพงพวย(**)

แก้มะเร็งในเม็ดเลือด

หญ้าปักกิ่ง แพงพวยฝรั่ง หญ้าปักกิ่ง สูตรห้า(ทั้งต้นของพังพวยดอกขาว กระชายแดง หญ้างวงช้าง สบู่แดง)

แก้มะเร็งในเม็ดเลือดขาว

แสมสาร (ใบ) หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดา โสม

แก้มะเร็งในต่อมน้ำเหลือง

กระชายดำ หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดา ขมิ้นชัน

แก้มะเร็งคอ

หญ้าปักกิ่ง สูตรสาม(สบู่แดง พลูคาว หญ้างวงช้าง)

แก้มะเร็งหลอดอาหาร

ทานตะวัน ผลไม้ตระกูลเบอรี่ (สตรอว์เบอรี่ ราสเบอรี่ มีสาร phytochemicals) ดอกกะหล่ำ บรอคคอลี่ ใบชา

แก้มะเร็งทางเดินอาหาร

มะเขือเทศ

แก้มะเร็งกระเพาะอาหาร

ทานตะวัน กระเทียม ทองพันชั่ง หญ้าปักกิ่ง ดอกกะหล่ำ บรอคคอลี่ ใบชา

แก้มะเร็งลำไส้ใหญ๋

กะหล่ำปลี(ผัก) ขมิ้นขาว(หัว) ขมิ้นชัน(หัว) กระเทียม ตะไคร้ บัวบก แร่ธาตุแคลเซี่ยม(Ca) ทองพันชั่ง หญ้าปักกิ่ง มะเขือเทศ ดอกกะหล่ำ บรอคคอลี่ ใบชา

แก้มะเร็งลำไส้เล็ก

ใบชา

แก้มะเร็งผิวหนัง

ทองพันชั่ง(ราก) ต้นยาสูบ หญ้าปักกิ่ง ใบชา

แก้มะเร็งกระดูก

กระชายแดง หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดา

แก้มะเร็งต่อมลูกหมาก

กะหล่ำปลี(ผัก) ผลไม้ตระกลูกระหล่ำ(บรอกโคลี กระหล่ำดอก ปรัสเซลสเปราท์) มะเขือเทศ

แก้มะเร็งเต้านม

ผลไม้จำพวกส้ม(ยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม) กะหล่ำดอกหรือดอกกะหล่ำ ผักกะสัง (ทั้งห้า) บรอคคอลี่ หัวว่านหางช้าง หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดา ใบชา

แก้มะเร็งมดลูก

หญ้าปักกิ่ง มะเขือเทศ ขมิ้นชัน

แก้มะเร็งปากมดลูก

ขมิ้นอ้อย พลูคาวหรือคาวตอง หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดา

แก้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

มะเขือเทศ หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดา

แก้เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก

ขมิ้นอ้อย

แก้มะเร็งรังไข่

ขมิ้นอ้อย

ชะลอความแก่

ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่

ช่วยลดรอยเหี่ยวย่น

มะเขือเทศ

แก้เนื้องอกอวัยวะภายใน

คาวตองหรือพลูคาว ทองพันชั่ง

ยับยั้งเซลล์เนื้องอกมะเร็ง

เห็ดหลินจือ

แก้เนื้องอกในสมอง

พลูคาวหรือคาวตอง หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดา

รักษาฝีเต้านม

ทานตะวัน หญ้าปักกิ่ง กะหล่ำดอก

แก้ฝีภายในตับปอด

โรคแดงโรคขาว

แก้มะเร็งม้าม

หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดา

แก้มะเร็งตับอ่อน

ใบชา

แก้คุดทะราด

กระเบา

ลดการแพ้รังสีจากคีโมหรือฉายรังสี

มะรุม(น้ำคั้นจากใบมากิน) อ้อยแดงสด หัวแห้วหมูแห้ง

ลดการแพ้เคมีฉีดในการรักษาโรคมะเร็ง

อ้อยแดงสด หัวหญ้าแห้วหมูแห้ง

แก้เบาหวานในผู้ป่วยมะเร็ง

ผักบุ้งแดงสด ตะไคร้หอมสด ดอกมะม่วงสด ฝักคูณทั้งฝัก กรดน้ำทั้งต้นสด ใบอินทนิลน้ำสด

สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคสะเก็ดเงิน

Psoriasis


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้ (ควรทั้งกินและทา)

ตัวหลัก

พลูคาว เปลือกมังคุด น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สิรินธรวัลลี(ไม้เลื้อย)

ตัวเสริม

เหงือกปลาหมอ ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ เปลือกขันทองพยาบาท เปลือกฝาง คำฝอย คำไทย ใบบัวบก

ยาทา

กำมะถัน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ว่านหางจระเข้


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคเอดส์


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร แก้โรคเอดส์ HIV มีดังนี้

สมุนไพรไทย มี

ปลาไหลเผือก(***) แมงลักป่า(***) มะขามป้อม(ผล) มะระขี้นก(ผล) มะระขี้นก(เมล็ด***) เห็ดไมตาเกะ เจี่ยวกู่หลานหรือปัญจขันธ์ คาวตองหรือพลูคาว(HIV-1) รากหนอนตายหยาก หว้าหิน บวบงู ถั่วเหลือง

สมุนไพรจีน มี

ซังไป่ผี หงฮวา อิ้งเฉิน หวงฉี กันเฉ่า เหงือกปลาหมอ
ทางเดินหายใจ


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้วัณโรค


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร แก้วัณโรค มีดังนี้

กระชับ(ทั้งต้น **) กระทงลายหรือเครือหมากแตก (แก่น ราก ***) หนุมาณประสานกาย(ทั้งต้น) ปีบหรือกาสะลอง(ราก ดอก) พนมสวรรค์หรือนมสวรรค์(ทั้งต้น ราก) แปะก๊วย(ลูก) โปร่งฟ้า(ทั้งต้น) ซองแมว(ราก) พุตตาน(ราก) เห็ดซิ่น(ทั้งต้น) กระเจียนหรือทรายเดน(ใบสด***) สองอย่าง(ซานเตี้ย จำปาขาว) พุทธรักษา(เหง้า) เคดหรือหนามแท่ง(กิ่ง) โลดทะนงแดง(ราก) กระเทียม(หัว) มะขามป้อม(ผล) เหงือกปลาหมอ(ต้น) มะแว้งเครือ(ใบ) มะแว้งต้น(ใบ) ทองพันชั่ง(ใบ) หญ้าหนอนหรือถั่งเฉ้า(ใบ) มังคุค(เปลือก หรือทั้งลูก) ปลาไหลเผือก(ราก***) ขลู่ (ทั้งต้น) เก๊กฮวยหรือเบญจมาศ(ใบดอก) โด่มะรู้ล้ม(ใบ) กระเบา(เมล็ด) ขมิ้นอ้อย(หัว) พลู(ใบ) พระจันทร์ครึ่งซีก(ยอด ต้น ดอก) หางนกยูงไทย(ใบ) ผกากรอง(ดอก ห้ามกินเมล็ดมีพิษ) เสนียด(ต้นและราก) (ใบสด) กระเพราแดง(น้ำมันหอมระเหย) บัวบก(ใบ) ขันทองพยาบาท(ราก) ผักเป็ดน้ำ พญาปล้องทอง รากเทียนฮวยฮุ่ง เจ๊กแปะเฮี๊ยะ ทองพันชั่ง


หมายเหตุ

กระเจียน ชื่อพื้นเมือง นามผีหมอบ กะเจียน ฝีหมอบ ทรายเดน (ตัวเด็ด)สรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงและแก้โรคปอด


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

บำรุงปอด

ขจร(ดอก) ลิ้นมังกร พระจันทร์ครึ่งซีก พุทธรักษา ฟักข้าว รากสามสิบ เห็ดหลินจือ

แก้อาการปอดบวม

สลิดหรือขจร(ดอก)

แก้น้ำคั่งในปอด

เดือย

แก้ปอดอักเสบ

เดือย ว่านน้ำ กิ๊กแก้ พลูคาว

ต้านอักเสบจากปอดบวม

คาวตองหรือพลูคาว

แก้ฝีในปอด

ตะขาบบิน โทงเทง ฟักข้าว

แก้ดับพิษปอดพิการ

เต่ารั้ง เต่าเกียด(จากชอกช้ำ) พระจันทร์ครึ่งซีก

แก้กาฬขึ้นปอด

เต่ารั้ง

แก้หอบเนื่องจากปอดชื้นปอดบวม

มะคำดีควาย

แก้ปวดท้องจากปอด

คาวตองหรือพลูคาวสรุปย่อพืชยาสมุนไพรรักษาทางเดินหายใจ


แก้กำเดา

ฝาง

แก้เจ็บคอเสียงแหบ

ผักกาดนก

แก้คอเจ็บ แก้เจ็บคอ

ผักหวานตัวผู้ ว่านหางช้าง สาบแร้งสาบกา หญ้าปักกิ่ง น้ำเสาวรส

แก้คอแห้ง

มะเฟือง

แก้เจ็บคอ เจ็บอก

ตะขาบบิน หูปลาช่อน

แก้คอตีบเจ็บคอ

สาบแร้งสาบกา

แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ

ผักหวานตัวผู้ ฟ้าทลายโจร ว่านคันธมาลา หูกวาง หูปลาช่อน

ขับเสมหะ แก้เสมหะ ถ่ายเสมหะ ระบายเสมหะ

ฟักเขียว การบูร ขจร ตานเสี้ยน ผักโขมหิน ฝาง พาดไฉน มะกรูด มะหา มะขามป้อม มะดัน มะเฟือง มะไฟ สมอเทศ เถาวัลย์เปรียง ใบมะยม

ขับเสมหะข้นเหนียว

เทียนบ้าน มะดัน

กล่อมเสมหะ กัดเสมหะ คุมเสมหะให้เป็นปกติ

ซัด มะขาม มะยม สับปะรด ใบชะพลู

ถ่ายลมถ่ายเสมหะเป็นพิษ

ตองแตก

แก้โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

ลิ้นมังหร

แก้โรคทางเดินหายใจ

ชะเอมเทศ

แก้หวัดในเด็ก

ผักขวง

แก้หวัดคัดจมูก

ฟ้าทลายโจร สาบแร้งสาบกา เถาวัลย์เปรียง สะระแหน่ ฟ้าทะลายโจร พญาสัตบรรณหรือตีนเป็ด

แก้หวัด 2009 หวัดหมู

คาวตองหรือพลูคาว น้ำเสาวรส

แก้หวัดนก

คาวตองหรือพลูคาว

แก้หวัดใหญ่

หญ้าปักกิ่ง

แก้ริดสีดวงจมูก ไซนัส

ปีป หนาดใหญ่ พลูคาวหรือคาวตอง

แก้โพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง

พลูคาว

กระทุ้งพิษเหือดหัด

ผักกะโฉม


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรรักษาเกี่ยวกับหลอดลม

ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร แก้ไอ มีดังนี้

แก้ไอทั่วไป

ฟักเขียว โด่ไม่รู้ล้ม(ใบและราก) มะขามป้อม(ผลหมักเป็นแอลกอฮอล์) สำรอง(น้ำผล) กรดน้ำ กะเม็งตัวผู้ ตะลิงปลิง ผักกาดหอม ผักเขียด ฟักข้าว ผลมะขามป้อม น้ำมะนาว น้ามะขาม ผลมะยม เหง้าขิง ผลดีปลี มะเขือพวง มะเฟือง มะแว้งต้น ส้มซ่า ส้มเขียวหวาน เจี่ยวกู่หลาน ใบหม่อน เถาวัลย์เปรียง ผักลิ้นปี่ น้ำมะนาว

แก้ไอเรื้อรัง

หญ้าปักกิ่ง

แก้ไอเนื่องจากปอด

ตะขาบบิน

แก้ไอแห้ง

ลิ้นมังกร แพงพวยฝรั่ง

แก้ไออาเจียนเป็นเลือด

ลิ้นมังกร ผักเป็ดน้ำ ฝอยทอง ว่านหอยแครง ทองพันชั่ง

แก้เสมหะ ถ่ายเสมหะ ขับเสมหะ

มะนาว มะปราง มะเขื่อขื่น รงทอง ส้มป่อย ส้มเขียวหวาน ส้มโอ เสนียด แสมสาร เจี่ยวกู่หลาน ผักลิ้นปี่

กัดเสมหะในลำคอ

พญามือเหล็ก มะปราง มะแว้งต้น สมอพิเภก สลัดได ส้มซ่า

แก้เสมหะในทรวงอก

หอม

แก้เสลดหางวัว

มะปราง

น้ำลายเหนียว

มะปราง มะเขือขื่น มะไฟ

แก้อาเจียนเป็นเลือด(เนื่องจากช้ำใน กระทบชอกช้ำ)

เลือดแรด

ช่วยทำให้ชุ่มคอ แก้คอแห้ง

บวบ สมอพิเภก มะขามป้อม

แก้หอบ

ลิ้นมังกร ว่านน้ำ เสนียด สะระแหน่

แก้หืด

ลั่นทม ลิ้นมังกร ว่านน้ำ เสนียด ผักลิ้นปี่ สะระแหน่

แก้หอบหืด

เห็ดหลินจือ ดอกบานไม่รู้โรยป่า รากหงอนไก่ป่า

แก้หลอดลมอักเสบ

ฟักเขียว พญาสัตบรรณหรือตีนเป็ด กรดน้ำ เดือย ตีนเป็ด ลิ้นมังกร มะลิ ว่านน้ำ เสนียด เปลือกต้นเถ่าป๊ก เหลี่ยงเคี้ยว ยอดต้นหม่อน พลูคาว สะระแหน่ เห็ดหลินจือ

แก้ลมขับลม

การบูร กระวาน ขิง ตะไคร้ เถาคัน เหง้าข่า

แก้ลมจุกเสียด

จันทร์กระพ้อหรือเขี้ยวงูเขาหรือจันทร์พ้อ กระทงลาย เทพธาโร พริกชี้ฟ้า

แก้ลมวิงเวียน

กฤษณา สันพร้าหอม

แก้โรคลมกองละเอียด

กฤษณา

แก้หายใจมีกลิ่นเหม็น

สันพร้าหอมทางเดินอาหาร


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้อาการในช่องปาก


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

แก้ปากเปื่อย

บัวบก(ใบ) มะระขี้นก

แก้ปากเป็นแผลอักเสบ

สาบแร้งสาบกา

แก้ปากเป็นฝ้าขาวขุม

มะระขี้นก

แก้ปากเหม็น

บัวบก(ใบ) พลู

แก้เจ็บคอ

บัวบก(ใบ) สัก สายน้ำผึ้ง ใบหม่อน

แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ

โทงเทง

แก้ฝีในคอ

โทงเทง

สมานแผลในปากและคอ

ผักแว่น ว่านกีบแรด

ทำให้ชุ่มคอ

มะกอก

แก้โรคในปากและคอ

มะขามเทศ กระชาย
สรุปย่อพืชยาสมุนไพรรักษากระเพาะอาหาร


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

บำรุงกระเพาะอาหาร

อ้อยแดง

แก้โรคกระเพาะอาหารโดยรวม

กระเจี๊ยบมอญ เปล้าน้อย(***) มะตูม ว่านหางจระเข้

แก้โรคกระเพาะอาหารอักเสบ

เห็ดหลินจือ

อาการตกเลือดในกระเพาะอาหาร

มะเขือยาว

กระเพาะอาหารเกร็ง

สายบัว

ล้างกระเพาะอาหาร

แตงโม(ผลใช้น้ำแตงโมปั่น)

ป้องกันเกิดแผลกระเพาะอาหาร

กล้วยดิบ เถาแห้ม

รักษาแผลกระเพาะอาหาร

กล้วยดิบ ขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก สายน้ำผึ้ง เจี่ยวกู่หลาน เถาแห้ม

ลดกรดกระเพาะอาหาร

เห็ดชิตาเกะ

รักษากระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง

ปอบิด ไมยราบ

ขับลมในกระเพาะอาหาร

เทพธาโร

แก้ลมอัมพฤกษ์

พริกไทย

แก้ลมลั่นในท้อง

พริกไทย

ทำให้อาเจียน

พลับพลึง


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงน้ำดี


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร บำรุงน้ำดี แก้ดีซ่าน มีดังนี้

บำรุงน้ำดี

มะระขี้นก ผักขวง มะระจีน ราชดัด

แก้ดีซ่าน

โด่ไม่รู้ล้ม(ทั้งต้น) มะขามป้อม(ผลแห้งร่วมกับธาตุเหล็ก) มะขามป้อม(ผลหมักเป็นแอลกอฮอล์) ตองแตก สังวาลพระอินทร์ หญ้าคา

ขับน้ำดี

กระเจี๊ยบ
สรุปย่อพืชยาสมุนไพรช่วยย่อยช่วยเจริญอาหาร


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร ช่วยเจริญอาหาร มีดังนี้

ช่วยขับน้ำลาย

ประทัดใหญ่

ช่วยเจริญอาหาร

สลิดหรือขจร(ดอก) ปอ มะระขี้นก คื่นฉ่าย พริกไทย กระพังโหม ข่อย ตะไคร้ ทิ้งถ่อน ประทัดใหญ่ ผักกาดแดง พริกชี้ฟ้า มะตูม มะละกอ ใบมะยม ใบขนุนอ่อน ดอกสะเดา ถั่วพุ่ม

ช่วยย่อยอาหาร ช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหาร

ผักกาดขาว บอระเพ็ด(**) มะขามป้อม(ผลแห้ง) ตะโกนา มะเขือพวง สับปะรด หญ้าพันงูขาว โหระพา ชะเอมเทศ แพงพวยฝรั่ง สะระแหน่ มะเขือเทศ

แก้อาหารไม่ย่อย

มะนาว มะกรูด มะขามป้อม(ผลหมักเป็นแอลกอฮอล์) กระวาน พลูคาว

แก้ตานขโมย

ถอบแถบ

แก้อาเจียน

ผกากรอง เหง้าขิง ผลยอ กระวานขาว พริกไท พิมเสน
สรุปย่อพืชยาสมุนไพรช่วยระบบขับถ่ายอุจจาระ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

ยาถ่าย ยาระบาย ระบายท้อง

มะระขี้นก(ผล) กระเจี๊ยบมอญ ตำลึง(ยาระบายอ่อนๆ) บวบ(ถ่ายสะดวก) ปอ ผักกาดขาว ผักปลัง ผักโขมหรือผักขม มะละกอ(ผลสุก) มะม่วง(ผลสุก) ขี้เหล็ก ถอบแถบ ถั่วเหลือง ผักกาดหัว ผักแขยง พญายา พญาไร้ใบ ใบมะขามแขก มะดัน มะยม มะละกอ สมอไทย สลัดได อัญชัน เนื้อในฝักคูณ ใบชุมเห็ดเทศ ใบยอดขี้เหล็ก

ยาถ่ายที่ใช้ยาดำแล้วไม่ได้ผล

ตองแตก

ยาถ่ายอย่างแรง

รงทอง รัก สบู่ดำ(มีพิษถ่ายแรง อาเจียน ปวดแสบท้อง) สบู่แดง(มีพิษถ่ายแรง อาเจียน ปวดแสบท้อง ถ่ายจนหมดน้ำอาจถึงตายได้) สมอดีงู(แรงกว่าสมออื่นๆ) สลอด(ถ่ายอย่างแรง มีพิษถ่ายจนหมดน้ำ อาจตายได้) สลัดได (พิษแรง เข้าตาบอดได้ ถูกผิวหนังสัตว์ขนร่วงได้)

ยาถ่ายยาระบายอ่อนๆ

สมอเทศ แตงกวา มะเขือเทศ

ช่วยระบบขับถ่าย

ข้าวโอ๊ต มะเขือเทศ

แก้ท้องผูก

มะขาม อ้อยแดง น้ำผึ้ง เห็ดหลินจือ ผักสลัด กระเจี๊ยบแดง

แก้ท้องผูกเรื้อรัง

คูณ แพงพวย

แก้ถ่ายพรรดึก

ขี้เหล็ก คูณ พาดไฉน

แก้ถ่ายเป็นเลือด

ผักโขมลาย ฝอยทอง

ถ่ายกระษัย

ขี้เหล็ก สบู่ดำ สบู่แดง

อุจจาระเป็นฟองเหม็นเปรี้ยว

ไข่เน่า

อุจจาระพิการเป็นฟองสีเขียวขาวเสมหะ

ตานเสี้ยน

แก้ท้องร่วง

โด่ไม่รู้ล้ม(รากและใบ) ข่อย(เปลือกต้นหุงเป็นน้ำมัน) การบูร คว่ำตายหงายเป็น ซัด ดีปลี ทับทิม ฝรั่ง มะขามเทศ มะเดื่อชุมพร มังคุด สีเสียดไทย หว้า

แก้ท้องร่วงลงแดง

เถามวก

แก้ท้องเสีย

มะขามป้อม(ผลแห้ง) กล้วยสุก กระพังโหม ก้นปิด ไข่เน่า เปล้าน้อย พลู ไพล มะตูม ว่านร่อนทอง สมอทะเล พลูคาว ผักลิ้นปี่ หัวปลี

แก้ท้องเสียเรื้อรัง

กล้วย

แก้ท้องเดินเรื้อรัง

ตีนเป็ด

แก้ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียด

มะละกอ(ผลสุก) พริกไทย การบูร กระเทียม ขิง ข่อย ทิ้งถ่อน ผักกาดแดง พริกชี้ฟ้า พริกไทย พลู มหาหิงค์ เร่วใหญ่ ว่านน้ำ โหระพา โปร่งฟ้า กระชาย ใบชะพลู น้ำมะนาว

ขับลมในเด็กแรกเกิด

กะเพรา

แก้ปวดท้องทั่วไป

การบูร กะเพรา กานพลู ข่า เทพธาโร ปอบิด ผกากรอง พลู ไพล มหาหิงค์ เร่วใหญ่ ว่านนางคำ ว่านน้ำ ใบชะพลู สะระแหน่

แก้ปวดมวนท้อง

กระทือ

แก้ลงท้อง

ว่านนางคำ

แก้แน่นท้อง

ผักปลัง

แก้จุกเสียด

กระทือ ข่า คัดลิ้น สะค้าน

แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงเบื้องต่ำ

กานพลู ซัด

แก้ท้องขึ้นปวดท้องในเด็ก

มหาหิงค์

แก้ท้องป่วง

ข่า

แก้ลมป่วง

สมอไทย

ขับลม

โปร่งฟ้า

แก้คลื่นไส้คลื่นเหียน

จำปี จำปา

แก้อุจจาระพิการ

ผักแพรวแดง

รู้ปิดรู้ถ่ายเอง

สมอเทศ สมอไทย

ขับพยาธิโดยรวม ถ่ายพยาธิ

มะระขี้นก มะเกลือ สบู่ดำ สบู่แดง สลอด พลูคาว แพงพวยฝรั่ง ยอดเสาวรส

ขับพยาธิไส้เดือน

เล็บมือนาง โด่ไม่รู้ล้ม(ใบต้มน้ำกินขับพยาธิไส้เดือน)

ขับพยาธิตัวตืด

ฟักทองสรุปย่อพืชยาสมุนไพรรักษาลำไส้


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

ขับลมในลำไส้

ปอ ขมิ้นขาว(หัว) ขมิ้นชัน(หัว) พริกไทย ข่อย ซัด ดีปลี ตะไคร้หอม เทพธาโร ผักกาดแดง แฝกหอม มหาหิงค์ ว่านนางคำ สมูลแว้ง สะค้าน หญ้าแหวหมู โหระพา เอื้องเพชรม้า กระชาย สะระแหน่

ขับผายลม

กระเพรา ข่อย ทิ้งถ่อน เทพธาโร พริกชี้ฟ้า สะค้าน

ทำให้เรอ

เทพธาโร สะค้าน

ขับเมือกมันในลำไส้ลงสู่ทวารหนัก

กระเจี๊ยบ ส้มป่อย

แก้อาการไส้ติ่งอักเสบ

ผักปลัง

อาการตกเลือดในลำไส้

มะเขือยาว

แก้โลหิตออกทางทวารหนัก

ฝาง

ลำไส้เกร็ง

สายบัว

ล้างลำไส้

แตงโม(ผลใช้น้ำแตงโมปั่น)

สมานแผลในลำไส้

พญาสัตบรรณหรือตีนเป็ด ผักกาดหัว โสน

รักษาลำไส้อักเสบเรื้อรัง

ปอบิด

แก้ลำไส้อักเสบ

ไพล ฟัก ไมยราบ หญ้าลิ้นงู เห็ดหลินจือ

แก้โรคในลำไส้

โสน หัวปลี

ขับลมในลำไส้

ใบมะกรูด มะนาว เหง้าข่า

ยับยั้งบักเตรีที่ปล่อยสารพิษในลำไส้

ตะไคร้

แก้และกัดเถาดานในท้อง

กระดาด กลอย มะกรูด มะนาว อุตพิด เอื้องเพชรม้า

แก้ปวดเบ่ง

ฝรั่ง

แก้โรคลำไส้

พญายา

แก้ปวดท้องบริเวณลำไส้

พญายา

ลดการบีบตัวของลำไส้

ตะไคร้

แก้เสมหะในลำไส้เป็นพิษ

หมาก

แก้บิด

ผักปลัง โด่ไม่รู้ล้ม(ทั้งต้น) มะขามป้อม(ผลแห้ง) พญาสัตบรรณหรือตีนเป็ด กระทงลาย กระทือ ข่า คว่ำตายหงายเป็น ตะแบก ตีนเป็ด ผักคราดหัวแหวน ฝรั่ง มะตูม สมอไทย หว้า เถ้าจากผลซัวจา แพงพวยฝรั่ง

แก้บิดท้องเสีย

สายน้ำผึ้ง

แก้บิดมูกเลือด

ตะแบก ทับทิม ผักโขมจีน ผักโขมลาย ผักโขมหนาม มังคุด โมกหลวง ว่านร่อนทอง สีเสียดไทย

แก้บิดปวดเบ่ง

ปอบิด
สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้ริดสีดวงทวาร


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร แก้ริดสีดวงทวาร มีดังนี้

บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร

ฟักเขียว

แก้ริดสีดวงทวาร

กระต่ายจาม ดีปลี ตะลิงปลิง ลำโพง ผักกาดหัว ผักคราดหัวแหวน ผักแพรวแดง ผักโขมแดง ผักโขมหนาม ผักโขมหิน พญายา พญาไร้ใบ เพชรสังฆาต(*** ทั้งชนิดกลีบมะไฟและเดือยไก่) ฟัก มะกล่ำต้น มะขามป้อม มะขามแขก โมกหลวง เร่วใหญ่ ผลเร่ว ว่านชักมดลูก ว่านพญาค่าง สมอพิเภก สลัดได สาบเสือ สายน้ำผึ้ง ว่านแร้งคอดำ หญ้าพันงูขาว หญ้าลูกใต้ใบ หญ้าแพรก หนอนตายอยาก หมากผู้หมากเมีย อัคคีทวาร(***) คาวตองหรือพลูคาว เห็ดหลินจือ ผิวมะระ เดือยไก่ เมล็ดข้าวโพด กลีบมะไฟ บานทะโรด ใบกิ่งขลู่ รากครอบฟันสี วุ้นว่านหางจระเข้

รักษาริดสีดวงทวาร

มะขามป้อม(ผลแห้ง) ข่อย(เปลือกต้นหุงเป็นน้ำมันใช้ทา) ทองพันชั่ง เปลือกก้ามปู หญ้าหนามกระสุนหรืออีจ้องทั้งห้า(ทดลองได้ผล) รากครอบจักรวาล

แก้ริดสีดวงภายนอกและภายใน

มะคำไก่

รักษาริดสีดวงลำไส้ ถ่ายริดสีดวงลำไส้

รัก สลัดได


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรรักษาทางเดินอาหารทั้งหมด


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

สมานแผลทางเดินอาหาร

แห้ว


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้อหิวาตกโรค


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

คว่ำตายหงายเป็น หว้า


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรขับพยาธิภายใน


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

พยาธิตัวจี๊ด

กระเจี๊ยบแดงการไหลเวียนโลหิต


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคหัวใจ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร ป้องกันโรคหัวใจ บำรุงหัวใจ ช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวได้ดีขึ้นมีดังนี้

บำรุงหัวใจ

สลิด(ดอก) เตย โด่ไม่รู้ล้ม(ทั้งต้น) มะขามป้อม(ผลสดผลแห้ง) จำปี จำปา จันทร์กระพ้อหรือเขี้ยวงูเขาหรือจันทร์พ้อ กระดังงา กฤษณา ลำดวน ลำเจียก พะยอม พิมเสนต้น มะพร้าว รสสุคนธ์ หญ้าฝรั่น เจี่ยวกู่หลาน แพงพวยฝรั่ง ยอดเสาวรส เห็ดหลินจือ กระเทียม

กระตุ้นหัวใจให้เต้นสม่ำเสมอ

ปอ กระชาย

สร้างกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง

บอระเพ็ด(*) แร่ธาตุซีลีเนียม (Se อย่ากินมาก จะไม่ดี) เห็ดหลินจือ

แก้หัวใจพิการ

เต่ารั้ง

ป้องกันโรคหัวใจ

ข้าวโอ๊ต


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงรักษาเลือด


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร บำรุงเลือด มีดังนี้

บำรุงเลือด บำรุงโลหิต

ผักบุ้ง ผักโขมหรือผักขม มะแว้งเครือ มะแว้งต้น จำปี จำปา กระทงลาย กระดังงา คำฝอย คำไทย เถามวก ประดู่ ผักกาดแดง ฝาง พิกุล มะยม ม้ากระทืบโรง ส้มโอ องุ่น น้ำผึ้ง ยอดเสาวรส

บำรุงหลอดเลือด

เห็ดหลินจือ

ช่วยระบบไหลเวียนโลหิต

ผลทับทิม เห็ดหลินจือ ลูกเดือย

ฟอกเลือด ฟอกโลหิต

มะขามป้อม(ผลสดผลแห้ง) กำแพงเจ็ดชั้น เถาคัน ไผ่ป่า พาดไฉน มะดัน มะนาว มะปราง ส้มซ่า หญ้ายองไฟ

ฟอกโลหิตระดู ขับโลหิตระดู

มะกรูด หญ้ายองไฟ

แก้โลหิตจาง แก้เลือดจางธาลัสซีเมีย

ประดู่ หญ้าร้องไห้(เฟรินส์ชนิดหนึ่งขึ้นตามภูเขาสูง) หัวปลี

ห้ามเลือด

ผกากรอง สาบเสือ หนาดใหญ่ หนุมานประสานกาย แพงพวยฝรั่ง

แก้ตกเลือด

ผักโขมหนาม

แก้เลือดเป็นก้อน

ไผ่รวก

ดับพิษโลหิต แก้โลหิตเป็นพิษ

กระดอม กระชาย

ขับโลหิต ขับเลือด

ตะไคร้หอม ไผ่ป่า มะขาม ยอป่า ยาง

ถ่ายโลหิต

มะกา รงทอง สลัดได

ขับเลือดเสีย ขับโลหิตเน่าร้าย

กกลังกา กระบือเจ็ดตัว คัดเค้า สลัดได

ขับเลือดและหนองให้ตก

เปราะหอม

กระจายเลือดลมให้เดินสะดวก

หัสคุณเทศ หัสคุณไทย

แก้เลือดตกภายใน

กกลังกา เปลือกก้ามปู

แก้ตกเลือด

ฝอยทอง

แก้เลือดคั่งค้างเป็นลิ่มเป็นก้อน

กระดูกไก่ดำ กระต่ายจาม หญ้ายองไฟ

ยับยั้งการเกาะตัวของเม็ดเลือด

เจี่ยวกู่หลาน

ทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่ม

ลูกเดือย

กระจายเลือดที่เป็นลิ่มเป็นก้อนหรือคั่งภายใน

หนุมานประสานกาย

แก้เลือดออกตามไรฟัน

มะกอก

กระจายโลหิต

กระดูกไก่ดำ หญ้ายองไฟ

แก้อาเจียนเป็นเลือด

หนุมานประสานกาย

แก้เลือดออกตามไรฟัน

มะขามป้อม

ลดไขมันในเส้นเลือด ลดคลอเลสเตอรอล

กระเจี๊ยบแดง ดอกคำฝอย เห็ดหลินจือ ปัญจขันธ์(เจียวกู้หลาน) อาร์ติโชค

บอระเพ็ด กระเทียม เห็ดไมตาเกะ เห็ดชิตาเกะ ข้าวโอ๊ต เจี่ยวกู่หลาน กระเทียม แอปเปิ้ล เห็ดหลินจือ ลูกเดือย

ลดไขมันในเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ

กระเทียม

แก้โรคหลอดเลือดหัวใจ

มะเขือเทศ ฮว่านง็อก

ลดกรดไขมันอิสระ

เจี่ยวกู่หลาน

ลดความดันโลหิต รักษาความดันโลหิตสูง

คื่นฉ่าย กระเจี๊ยบแดง กระเทียม เห็ดหลินจือ ใบบัวบก กระเจี๊ยบมอญ ผลกระเทียม ใบฟ้าทลายโจร เห็ดไมตาเกะ เจี่ยวกู่หลาน คาวตองหรือพลูคาว ทองพันชั่ง แพงพวยฝรั่ง หญ้าปักกิ่ง เห็ดหลินจือ ลูกเดือย แห้ม ฮว่านง็อก เมล็ดหงอนไก่ป่า

ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก

รงทอง

ทำให้เส้นเลือดยึดหยุ่น

แอปเปิ้ล

ลดความดันโลหิตที่สูงมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว

รงทอง

ทำให้เลือดลมเดินสะดวก ลดแรงต้านการไหลของเลือด

ฮ้อสะพานควาย เห็ดหลินจือ

แก้เส้นเลือดหัวใจตีบ

พลูคาวหรือคาวตอง แร่ธาตุซีลีเนียม (Se อย่ากินมาก จะไม่ดี)

แก้เส้นเลือดขอด

ใบบัวบก(***) ขลู่(***) สับปะรด(**) กระเทียม(*) ใบแปะก๊วย ขมิ้นอ้อย ลูกเกาลัด เถาเอ็นอ่อน(*) น้ำคลอโรฟิลล์ อีกสูตร(ว่านชักมดลูก สบู่เลือด ขมิ้นชัน มหาเมฆ สากเหล็ก ทรหด)

แก้เส้นเลือดขอดที่ถุงอัฌฑะ

กระเจี๊ยบแดงผสมพุทราจีน

สร้างโปรตีนในเลือดไขกระดูก

เห็ดหลินจือ


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงน้ำเหลือง


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร บำรุงเลือด มีดังนี้

บำรุงน้ำเหลือง

แกแล คำไทย ราชดัด

แก้น้ำเหลืองเสีย

ข้าวเย็นทั้งสอง แซ่ม้าทะลาย ทุเรียน พลูคาว ม้ากระทืบโรง ยั้ง โรคแดงโรคขาว หนอนตายอยาก เหงือกปลาหมอ พลูคาวหรือคาวตอง ทองพันชั่ง

ขับถ่ายน้ำเหลืองเสีย

ขันทองพยาบาท ครอบจักรวาล มะขามแขก รงทอง สบู่ดำ สบู่แดง สลอด


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

ลดไขมันในเส้นเลือด

กระเจี๊ยบแดง กระเทียม

ลดโคเลสเตอรอลในเเลือด

กระเทียม

ลดคราบไขมันผนังหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ

กระเทียมสรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคเบาหวาน


อาการและสาเหตุ

มีปริมาณกลูโคสในเลือดสูง เนื่องจากความผิดปกติในการทำงานของอินซูลิน ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำรุนแรง น้ำหนักลด อ่อนเพลีย อยากอาหารมากกว่าปกติ ติดเชื้อง่าย มีอาการแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไต และมีปัญหาทางสายตา

ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร แก้โรคเบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือด มีดังนี้

แก้โรคเบาหวานโดยรวม

ข้าวโพด (ไหม) สักทอง(ใบ) เห็ดหลินจือ ไมยราบ(ทั้งต้น กินคู่กับต้นครอบจักรวาลหรือต้นฟันจักรสี) มะระขี้นก บอระเพ็ด(ต้นกิ่ง) ปัญจขันธ์ มะระขี้นก(ผล)

อินทนินน้ำ(ใบ) ตำลึง(ผลดิบ) เตย ผักบุ้ง มะระขี้นก มะแว้งเครือ มะแว้งต้น มะรุม สัก หญ้าแพรก หว้า อินทนิลน้ำ(***) ใบหม่อน พลูคาวหรือคาวตอง แพงพวยฝรั่ง หญ้าปักกิ่ง ฮว่านง็อก ฟักทอง บานไม่รู้โรยป่า

ลดน้ำตาลในเลือด

ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร ลดน้ำตาลในเลือด ช่วยสันดาปกลูโคสมากขึ้น ที่ทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนอินซูลิน มีดังนี้

ลูกใต้ใบ(ทั้งต้น) มะระขี้นก(ผล***) อบเชย(***) บอระเพ็ด(**) ฟักทอง พญาสัตบรรณหรือตีนเป็ด(เปลือกต้น) หญ้าหนวดแมว เห็ดไมตาเกะ เจี่ยวกู่หลาน เห็ดหลินจือ เถาแห้ม

แทนน้ำตาลสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน

หญ้าหวาน

ป้องกันเบาหวาน

ฟักทอง เถาแห้ม

กระตุ้นตับอ่อนหลั่งอินซูลิน

มะระขี้นก(ผล***)สรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงรักษาตับ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

รักษาตับทั่วไป บำรุงตับ

เห็ดหลินจือ ขมิ้นชัน อาร์ติโชค ลูกใต้ใบ พริกไทย ผักบุ้ง ขมิ้นชัน มะระขี้นก ขจร รากสามสิบ สังวาลพระอินทร์ หัสแดง เอ็นอ้า ฮว่านง็อก กะเม็ง คื่นฉ่าย

ดับพิษตับ ล้างสารพิษในตับ ป้องกันตับจากสารพิษ

เต่ารั้ง เห็ดหลินจือ

แก้ตับหย่อน

ไผ่รวก

แก้ตับโต

สูตรสาม(ใบบัวบก พระจันทร์ครึ่งซีก น้ำตาลกรวด ขมิ้นชัน)

แก้ตับทรุด

เต่ารั้ง เต่าเกียด(จากชอกช้ำ) ไผ่รวก น้ำเสาวรส

แก้ตับอักเสบชนิด เอ

ผักเป็ดน้ำ

แก้ตับอักเสบ

พุทธรักษา มะระขี้นก สังวาลพระอินทร์ เห็ดหลินจือ

แก้ตับพิการ

มะระจีน ทองพันชั่ง

แก้โรคตับแข็ง

คาวตองหรือพลูคาว

แก้ตับอักเสบเฉียบพลัน

หญ้าดอกขาว

แก้ตัวเหลือง

พุทธรักษา

แก้ตัวเหลืองจากพิษสุรา

แพงพวยฝรั่ง

บรรเทาไวรัสตับอักเสบ

ชะเอมเทศ


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงรักษาไต


ค้นคว้าเรื่อง มีดังนี้

บำรุงไต

หัสแดง เอ็นอ้า เห็ดหลินจือ

แก้โรคไต แก้ไตพิการ แก้ไตวาย ไตพิการ ฟื้นฟูไต

กระชายเหลืองหรือกระชายแกง ซังข้าวโพด ไหมข้าวโพด เห้ดหลินจือ ลูกหม่อน ถั่วเหลือง ลูกใต้ใบทั้งต้น ใบข่อย เตย(ใบต้นเหง้า) สับปะรด(เปลือก เหง้า ตะเกียง) ลูกใต้ใบ(ทั้งต้น) หญ้าหนวดแมว(ทั้งต้น) ถั่วเหลือง(เมล็ด) มะแว้งเครือ มะแว้งต้น คื่นฉ่าย ผลหม่อน ตะไคร้ รากนางแย้ม ขี้เถ้า บันไดลิง ย่านางใหญ่ ครอบจักรวาล

ครอบจักรวาล รากหญ้าคา รากไม้รวก ต้นไมยราบ รากถั่วแระผี ตะไคร้หางนาค ตะไคร้หางสิงห์ รากใบเหง้าเตยหอม หนามกระสุน ใบไผ่ตง

หญ้าชันกาด น้ำเสาวรส

แก้บวมน้ำจากไต

รากหญ้าคาสรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงรักษาม้าม


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

บำรุงม้าม

มันเทศ เห็ดหลินจือ

แก้ม้ามอักเสบ

ตองแตก มะระขี้นก

แก้ม้ามพิการ

เตารั้ง มะระจีน

แก้ม้ามย้อย

ไผ่รวก

แก้ท้องมาน

ว่านหางช้าง


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรลดกรดยูริค


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

ลดกรดยูริค

บอระเพ็ด(**)

แก้โรคเกาต์

ย่านาง ยอบ้าน คาวตองหรือพลูคาว ว่านขันหมาก หนอนตายหยาก กราวเครือแดง ฮว่านง็อก อาร์ติโช๊ค บอระเพ็ด มะรุม สมุนไพรที่บำรุงไตต่างๆ


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้ประดง


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

แซ่ม้าทะลาย


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรระบบปัสสาวะ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร ขับปัสสาวะ ลดอาการบวมน้ำ มีดังนี้

ขับปัสสาวะ ลดอาการบวมน้ำ

ลูกใต้ใบ(ทั้งต้น) หญ้าหนวดแมว(ทั้งต้น) ตะไคร้ ใบข่อย เตย(ใบต้นเหง้า) สับปะรด(เปลือก เหง้า ตะเกียง) บานไม่รู้โรยดอกขาว(ดอก) บวบ ผักปลัง โด่ไม่รู้ล้ม(รากและใบ) โด่ไม่รู้ล้ม(ใบต้มน้ำกิน) มะแว้งเครือ มะแว้งต้น มะขามป้อม(ผลสดผลแห้ง) พริกไทย จำปี จำปา กระเจี๊ยบ ถั่วเหลือง เล็บเหยี่ยว ฟักทอง มะขามป้อม คาวตองหรือพลูคาว แพงพวยฝรั่ง


หมายเหตุ หญ้าหนวดแมวมีฤทธิบีบหัวใจเล็กน้อย

ขับปัสสาวะ

หญ้าพันงูแดง อินทนิลน้ำ เถาวัลย์เปรียง ทองพันชั่ง แตงกวา ลูกเดือย กระเจี๊ยบแดง

โรคทางเดินปัสสาวะทั่วไป

บานไม่รู้โรยดอกขาว(ดอก) หญ้าหนวดแมว(ทั้งต้น) ตะไคร้ ฟัก หญ้าชัดกาด

แก้โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

เอื้องหมายนา

แก้ท่อหรือทางเดินปัสสาวะอักเสบ

ก้นปิด ผักกาดน้ำ ไมยราบ

แก้เจ็บปวดจากการปัสสาวะ

กระชาย

แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

หญ้าคา น้ำเสาวรส

แก้ปัสสาวะแดง เป็นเลือด ขุ่น

ผักกาดน้ำ หญ้าคา

แก้ปัสสาวะมีตะกอนขุ่น

หญ้าชันกาด

แก้ช้ำรั่ว

อ้อยแดง

แก้ปัสสาวะพิการ แก้ปัสสาวะผิดปกติ

โด่ไม่รู้ล้ม อัญชัน ทองพันชั่ง

แก้ขัดเบา

รากสามสิบ หญ้าพันงูแดง

บำรุงไต

มันเทศ สังวาลพระอินทร์

แก้นิ่ว ขับนิ่ว โดยรวม

สับปะรด(เปลือก เหง้า ตะเกียง) หญ้าหนวดแมว(ทั้งต้น) โด่ไม่รู้ล้ม(ทั้งต้น) ตะไคร้ หญ้าพันงูแดง

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

กระเจี๊ยบ ทองพันชั่ง

นิ่วในไต

ขี้เหล็ก กระเจี๊ยบ ทองพันชั่ง สูตรเหล้าและมะนาว สูตรแอปเปิ้ลเขียวกับน้ำมันมะกอกและน้ำมะนาว สูตรน้ำมะพร้าวอ่อนแกว่งด้วสารส้ม ลูกใต้ใบทั้งห้า หัวแก่นตะวัน ดอกขลู่ บานไม่รู้โรยป่า

นิ่วในถุงน้ำดี

ลูกใต้ใบทั้งห้า จาวตาลโตนดอ่อน รากมะเฟือง รากสับปะรด หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ รากลูกเดือยหิน รากอ้อยแดง หัวแก่นตะวัน หัวตะไคร้ รากมะละกอ คื่นไช่ สูตรมะขามป้อมกับสมอไทยและสมอพิเภท หัวว่านชักมดลูก หัวไพล ลูกใต้ใบทั้งห้า หญ้าหนวดแมว แอปเปิ้ลเขียว รากมะตูม
เนื้อเยื้อ


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงรักษาเนื้อเยื้อ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

บำรุงเนื้อเยื้อ

กระเจี๊ยบมอญ

ยืดอายุเซลล์

เจี่ยวกู่หลาน

แก้อาการปากเปื่อย

เฉาก๊วย

ฝาดสมานแผล

มะขามป้อม(ในเนื้อผลแห้งที่เรียกว่า Emblic myrabolan ยังใช้เป็นยาฝาดสมาน เพราะมี tannin) หญ้าแห้วหมู

สมานแผลภายในร่างกาย

สาบเสือ คาวตองหรือพลูคาว

แก้อักเสบทั่วไป

โด่ไม่รู้ล้ม(ทั้งต้น) แตงกวา ลิ้นงูเห่า ผกากรอง ลูกเดือย

แก้อักเสบภายในร่างกาย

ข้าวเย็นทั้งสอง น้ำผึ้ง ขมิ้นชัน

แก้อักเสบแก้บวม

ผักปลัง ผักเบี้ย มะระขี้นก เจี่ยวกู่หลาน เห็ดหลินจือ พลูคาว แพงพวยฝรั่ง ใบฟ้าทะลายโจร

แก้แผลอักเสบ

แพงพวยฝรั่ง

แก้ปวดบวมตามเข่า

มะระจีน

แก้ปวด

เถาวัลย์เปรียง ใบก้ามปู

แก้อักเสบฟกช้ำบวม

คว่ำตายหงายเป็น ลิ้นงูเห่า ปรงป่า ผกากรอง ว่านคันธมาลา

แก้ฟกช้ำดำเขียว

พลับพลึง

แก้อาการช้ำใน

กกลังกา กระดูกไก่ดำ กระต่ายจาม เต่ารั้ง เถาคัน ว่านหอยแครง หนุมานประสานกาย ใบชะพลู

แก้อาการบวมน้ำ

ฟักเขียว ตองแตก

แก้ปวดเมื่อยแน่นหน้าอก

กระชายผิวหนัง


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรขับเหงื่อ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

พริกไทย การบูร กระทงลาย ผักกาดหอม ฝนแสนห่า สันพร้าหอมสรุปย่อพืชยาสมุนไพรถอนพิษคัน


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร แก้อาการคัน ถอนพิษจากขนหนอน ขนพืชมีพิษ มีดังนี้

ตำลึง(ใบสด) ใบว่านมหากาฬ ใบผักบุ้งทะเล เขยตายแม่ยายปรก


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย ใช้วิธีการทาจุดที่บาดเจ็บ เช่นที่บริเวณมดกัด ผึ้งแตนต่อต่อยเอา แมลงป่องตะขาบกัด มีดังนี้

มะละกอ(ยาง) ปูนแดง ไม้เท้ายายม่อม(รากฝนกับน้ำ) ฟ้าทะลายโจร(ใบตำกับเหล้า เมื่อตะขาบกัด) ผักบุ้งทะเล(ใบตำพอกถอนพิษแมงกะพรุนไฟ) ผักบุ้ง(ต้นใบสดตำกับเกลือนิดหน่อยพอกแผล) ผักกาดส้ม(ใบสดตำพอกถอนพิษผึ้งต่อย) ผักกาดน้ำ(ใบสดคลึงบริเวณที่ถูกผึ้งต่อย) เจตมูลเพลิงแดง(รากแช่เหล้า) สารส้ม(ตำเป็นผงใส่แผลที่ถูกแมลงป่องต่อย) ลิ้นงูเห่า


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรรักษาแผล


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร รักษาแผล มีดังนี้

มองโดยรวมยาฝาดสมานแผล

โด่ไม่รู้ล้ม(ใบต้มกับน้ำมะพร้าวใช้ทา) มะขามป้อม(ผลสดผลแห้ง) ข่อย(เปลือกต้น) กระดาด ทุเรียน

รักษาแผลสด สมานแผลสด

หนุมานประสานกาย หญ้าแห้วหมู เปลือกก้ามปู

ล้างบาดแผล

มะขามเทศ มังคุด สีเสียดไทย

ล้างแผลฝีบวมแลไฟไหม้น้ำร้อนลวก

หญ้าลิ้นงู

สมานแผล

ไพล มะขามเทศ มังคุด หมาก ว่านหางจระเข้

ทำให้แผลหายเร็ว

วุ้นว่านหางจรเข้

รักษาแผลเน่าเปื่อย

บัวบก(ใบ) กล้วย ทุเรียน

รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก แก้หนังไหม้

บัวบก(ใบ) ก้นจ้ำ เทียนบ้าน ว่านหางจระเข้ มะเขือเทศ

รักษาแผลเรื้อรัง

กล้วย ต้อยติ่ง ปรงป่า

รักษาแผลฝี

ผักกะสัง ผักโขมจีน

รักษาแผลพุพอง

ผักโขมจีน หญ้าดับไฟ

รักษาแผลหนอง ดูดหนอง

ผักกะสัง ไพล เอื้องหมายนา(มีพิษ)

รักษาแผลกลาย

ปรงป่า

รักษาแผลติดเชื้อ

กล้วย เทียนบ้าน มะขามเทศ

รักษาแผลอักเสบ

ผักตบชวา(ทา)

รักษาแผลอักเสบเรื้อรัง

เทียนบ้าน

รักษาแผลเนื้อร้าย

ปรงป่า

รักษาผดผื่นคันตามผิวหนัง

หัสคุณเทศ หัสคุณไทย


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้สิวฝ้ารักษาผิวพรรณ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

รักษาแก้สิวฝ้า

พญายา ว่านสากเหล็ก ว่านหางจระเข้ เปลือกผลมังคุด ใบบัวบก ทนาคา โคลนเลนแหล่งน้ำแร่ร้อน ว่านนางคำ

ป้องกันสิวฝ้า

เห็ดหลินจือ

กัดฝ้า

อุตพิด

ขัดผิวจุดด่างดำ

ว่านสากเหล็ก

ดูแลผิวพรรณ

เห็ดหลินจือ น้ำเสาวรส

ทำให้หน้าแจ่มใส

เห็ดหลินจือ

ทำให้แก้มแดง

มะเขือเทศ

บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง

กวาวเครือ

บำรุงผิวพรรณให้ผ่องใส

คัดเค้า ว่านหางจระเข้

บำรุงเนื้อหนังให้นุ่มชุ่มชื่น

ตานหม่อน แตงกวาสรุปย่อพืชยาสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

โรคผิวหนังทั่วไป

โด่ไม่รู้ล้ม(ใบต้มกับน้ำมะพร้าวใช้ทา) ข่อย(เปลือกต้น) กระเบา แซ่ม้าทะลาย ทองพันชั่ง พลูคาว พุดซ้อน สีเสียดไทย หนอนตายอยาก เหงือกปลาหมอ

รักษากลากเกลื้อน

ข่า(เหง้าข่าแก่) มะกล่ำเกลือ ทองพันชั่ง(ราก)

ฆ่าพยาธิภายนอก ฆ่าพยาธิผิวหนัง

กระดาด มะกล่ำเกลือ ทองพันชั่ง(ราก)

กัดฝ้า

กระดาด กลอย แตงกวา

กัดหนอง

กระดาด กลอย(ข้อควรระวังคือมีพิษทำให้อาเจียนมึนงง)

รักษาฝี

ต้อยติ่ง ผักโขมลาย

รักษาพุพอง

ผักโขมลาย

แก้เม็ดผื่นคัน

ผักโขมลาย เสลดพังพอนตัวเมีย หนอนตายอยาก ทองพันชั่ง แพงพวยฝรั่ง

แก้เม็ดผื่นผดน้ำเหลืองไหล

ชะเอมเทศ

แก้โรคเรื้อน

กระเบา ขันทองพยาบาท ดองดึง โรคแดงโรคขาว

แก้โรคผิวหนังจากรา

น้ำผึ้ง

แก้หิดมะตอย

ทองพันชั่ง

แก้ผิวหนังแตก

พลูคาว

เร่งการสร้างของผิวหนัง

ลูกเดือยขนผมเล็บสรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคขนผมเล็บ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

แก้โรคผมร่วง

กระเบา ทองพันชั่ง

ทำให้ผมดำ

ทองพันชั่ง

แก้ผมหงอก

ทองพันชั่ง

แก้เหา

ทองพันชั่ง

แก้รังแค

ทองพันชั่ง

แก้แมงเจียนกินรากผม

ทองพันชั่ง

เร่งการงอกของเส้นผม

ลูกเดือยกล้ามเนื้อและเอ็น


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงรักษากล้ามเนื้อ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

บำรุงกล้ามเนื้อ

กำลังหนุมาน

แก้ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

ขะเอมเทศ

บำรุงเส้นเอ็น

เถาวัลย์เปรียง

แก้มือเท้าอ่อนเพลีย

เถาคุย

แก้ก้นจ้ำ

กำแพงเจ็ดชั้น


มะเขือยาว การบูร กำลังวัวเถลิง กำลังเสือโคร่ง ละหุ่ง

ถ่ายเส้นเอ็น

หางไหลแดง

แก้ปวดเมื่อยขัดยอกทั่วไป

กำลังช้างสาร เถาเอ็นอ่อน พญารากดำ ไพล เถาวัลย์เปรียง

แก้ปวดเมื่อยขบตามร่างกาย

เถาวัลย์เปรียง มะเม่า ม้ากระทืบโรง สะแก

ปวดเมื่อยหลังบั้นเอว

แซ่ม้าทะลาย ผักเป็ด ฝีหมอบ

บำรุงเส้นเอ็น

กำลังช้างเผือก กำลังวัวเถลิง กำลังหนุมาน กำลังเสือโคร่ง คัดลิ้น เถาเอ็นอ่อน เห็ดหลินจือ

แก้เส้นเอ็นขอด

เถาวัลย์เปรียง

ทำให้เส้นเอ็นหย่อน

เถาคัน เถาเอ็นอ่อน หางไหลแดง

ทำให้เส้นเอ็นอ่อน

เถาวัลย์เปรียง แสมสาร

แก้เส้นเอ็นพิการ

ข้าวเย็นทั้งสอง คัดลิ้น เถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน มะเม่า ยั้ง

แก้เส้นเอ็นแข็ง

เถาเอ็นอ่อน

แก้เส้นตึง

ส้มป่อย

แก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็น

เถาเอ็นอ่อน

แก้เคล็ดขัดยอก เสียดแทง

พลับพลึง ไพล ว่านคันธมาลา หัสคุณเทศ ทองพันชั่ง

แก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

ราตรี หนาดใหญ่


แขนขามือเท้า


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงรักษาแขนขามือเท้า


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

โรคน้ำกัดเท้า

พลูคาวสมอง


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้ปวดศีรษะ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

จำปี


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคทางสมอง


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

สมุนไพรบำรุงสมอง

กระเจี๊ยบมอญ

ความเครียดทางสมอง

สายบัว กะหล่ำปลี บัวบก(ใบ) พริกไทย

แก้วิงเวียนศีรษะ

ประยงค์

ช่วยความจำดี


ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง

พริกไทย

แก้โรคปวดหัวข้างเดียว

เจี่ยวกู่หลาน

แก้ปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุ

ฟ้าทะลายโจร

กระจายเลือดที่เป็นลิ่มเป็นก้อนในสมอง

เลือดแรด

แก้เส้นเลือดฝอยในสมองแตก

หนุมานประสานกาย

แก้โรคสมองอักเสบชนิดบี

ผักเป็ดน้ำ

แก้สลบแก้ชัก

หวายตะค้า

แก้การเสื่อมสภาพของสมอง

เจี่ยวกู่หลาน

ป้องกันโรคสมองเสื่อม

ขมิ้นชัน

ป้องกันโรคสมองฝ่อ

น้ำเสาวรส

รักษาโรคสมองเสื่อมตัวเด็ดที่มีผลการวิจัย

เมล็ดพริกไทย ใบแปะก๊วย ใบพรมมิ ใบบัวบก ผลแอปเปิ้ล ผักโขม ขมิ้นชัน พุดจีบ


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคลมชัก


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

สมุนไพรแก้ลมชัก

ใบพรมมิ ใบครอบฟันสี เม็ดพริกไทย ใบตาตุ่มป่า(ต้มก่อนกิน เพราะมีพิษ) ชะเอมเทศ ผลเร่ว ใบสาบเสือ เหอลี่เตอจูตั่งประสาท


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงรักษาประสาท


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

บำรุงประสาท

จำปี ระย่อม ใบมะยม ถั่วงอก เห็ดหลินจือ

กระตุ้นประสาท

พริกไทย

ระงับอาการประสาท

เจี่ยวกู่หลาน ใบหม่อน

แก้ปลายมือปลายเท้าชา

ถั่วลิสง พลูคาวหรือคาวตอง

แก้เหน็บชา

เถาวัลย์เปรียงโด่ไม่รู้ล้ม(ทั้งต้น) กระทงลาย ถั่วเขียว เถาวัลย์เปรียง พญารากดำ ไพล ยอดเสาวรส

แก้อัมพฤกษ์อัมพาต

หัสคุณเทศ หัสคุณไทย เห็ดหลินจือ เถาแห้ม

แก้อัมพาตปวดเมื่อยตามกระดูก

หญ้าแพรก

ช่วยให้นอนหลับ

ขี้เหล็ก(***) มะนาว มะกรูด ผักกาดหอม พุงดอ เจี่ยวกู่หลาน เห็ดหลินจือ

แก้นอนไม่หลับ

ไมยราบ ระย่อม น้ำผึ้ง น้ำเสาวรส ฮว่านง็อก

แก้โรคเครียด คลายเครียด

เห็ดหลินจือ สายบัว กะหล่ำปลี ใบบัวบก

แก้โรคปวดหัวข้างเดียว

เห็ดหลินจือ

แก้ปวดไมเกรน

สะระแหน่

ลดการตื่นเต้น

เจี่ยวกู่หลาน

แก้คลุ้มคลั่ง

ระย่อม ไมยราบ ระย่อม ทองพันชั่ง

ระงับประสาท

หม่อน

แก้โรคลมชัก

ราตรี (ใช้มากทำให้ตายได้)

แก้เส้นกระตุก

หญ้าฝรั่น


สายตามองเห็นสรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงรักษาสายตา


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร บำรุงสายตามีดังนี้

บำรุงสายตา

ผักบุ้ง ผักกาดเหลือง ผักบุ้ง

ทำให้สายตาดี

ผักโขมหรือผักขม

แก้ตามัว

ก้นจ้ำ ใบหม่อน โปร่งฟ้า

แก้ตาฝ้าตาฟาง

ตำลึง ผักกาดเหลือง ใบหม่อน โปร่งฟ้า

ทำให้หูตาสว่าง

ประยงค์

ลดการเกิดต้อกระจก

มะระขี้นก(ผล) เจี่ยวกู่หลาน

แก้ตาเจ็บตาแดง

ตำลึง(น้ำคั้นใบสด) ใบหม่อน

แก้ตาอักเสบ เยื่อตาอักเสบ

ตำลึง ผักบุ้ง เมล็ดก้ามปู

แก้ตาแฉะ

ตำลึง ใบหม่อน

แก้ตาบวม

โปร่งฟ้า


การได้ยินสรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงรักษาหู


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

แก้ปวดหู

หูเสือ

แก้ฝีในหู

หูเสือ

แก้หูน้ำหนวก

หูเสือ

แก้หูชั้นกลางอักเสบ

พลูคาว
กระดูกและฟันสรุปย่อพืชยาสมุนไพรบำรุงกระดูกและฟัน


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

บำรุงกระดูก

ผักบุ้ง องุ่น เห็ดหลินจือ

บำรุงฟัน ทำฟันทน

อัญชัน

บำรุงข้อให้แข็งแรง

ฮ้อสะพานควาย

สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคฟัน


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

แก้ปวดฟัน

โด่ไม่รู้ล้ม(รากบดกับพริกไทยป้ายทา) กรดน้ำ พลู อัญชัน โปร่งฟ้า รากมะเขือเทศ เปลือกก้ามปู ใบโคค่า น้ำมันดอกกานพลู ดอกผักคราดหัวแหวน

แก้ปวดเหงือก

เปลือกก้ามปู

แก้เลือดออกตามไรฟัน

ตะลิงปลิง มะไฟ

แก้รำมะนาด

ข่อย(เปลือกต้นหุงเป็นน้ำมันใช้ทา) พลู

แก้แมงกินฟัน

มะขามเทศ


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้อาการในข้อในกระดูก


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

แก้พิษในข้อในกระดูก

กระเช้าผีมด ขันทองพยาบาท

แก้โรคกระดูกอ่อน

เห็ดชิตาเกะ

แก้ลมขัดในข้อในกระดูก

เถาคุย ทองพันชั่ง

แก้ประดงเข้าข้อ

เถาคุย

แก้ข้อเข่าข้อเท้าบวม

กระเช้าผีมด

แก้ปวดข้อไขข้อพิการ

กำแพงเจ็ดชั้น ละหุ่ง ทองพันชั่ง เห็ดหลินจือ

แก้ปวดตามข้อตามกระดูก

หลิว นาคราช(เถาวัลย์ผิวลายงู)

แก้ปวดข้อนิ้วมือนิ้วเท้า

ยอบ้าน

แก้โรคไขข้ออักเสบ

ผักเสี้ยนผี หนาดใหญ่ หูกวาง เถาวัลย์เปรียง เห็ดหลินจือ ทองพันชั่ง

แก้ข้ออักเสบฟกบวม

ดองดึง เดือย น้ำผึ้ง

บำรุงไขข้อ

ถั่วลิสง ถั่วเขียว

แก้ปวดเอวปวดเมื่อยจากโรคไขข้ออักเสบ

หญ้าพันงูขาว พลูคาวหรือคาวตอง

ทำให้กระดูกติดเร็ว

พลูคาว

แก้โรครูมาติซึม

ทองพันชั่ง


อวัยวะสืบพันธุ์


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้ระบบสืบพันธุ์สตรี


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร ในระบบสืบพันธุ์สตรี มีดังนี้

ขับน้ำนม

บวบ ผักแขยง ไมยราบ แห้ว

บำรุงน้ำนม ประสะน้ำนม

กระทือ ผักแขยง มะละกอ ไมยราบ หัวปลี

แก้นมคัด

หญ้าดอกขาว

บำรุงมดลูก

กระดอม

แก้มดลูกอักเสบ

กระบือเจ็ดตัว ว่านชักมดลูก ว่านมหาเมฆ

แก้มดลูกพิการ

เล็บเหยี่ยว มะเม่า

เหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่

ลูกเดือย

แก้ฝีในมดลูก

เล็บเหยี่ยว

แก้ปวดมดลูก

ว่านชักมดลูก ว่านมหาเมฆ

ฟอกโลหิตสตรี

ผักเป็ด ยอป่า

เป็นยาคุมกำเนิดในสตรี

ฝีหมอบ

บำรุงครรภ์ก่อนคลอด บำรุงครรภ์

มะพร้าว รากสามสิบ องุ่น

ช่วยเร่งการเติบโตทารก

ผักกาดขาว

บำรุงทารกในครรภ์

กระจับ รากสามสิบ

ช่วยเร่งการคลอดบุตร กระตุ้นให้เจ็บท้องคลอด

สังวาลพระอินทร์ หญ้าดอกขาว

ทำให้คลอดบุตรง่าย

เถามวก

บำรุงหญิงหลังคลอด (รักษามดลูกอักเสบหลังคลอด)

โด่ไม่รู้ล้ม(ใบและราก) กระดอม

ประคบอยู่ไฟให้มดลูกเข้าอู่เร็ว

พลับพลึง

ชักมดลูกให้เข้าอู่

ว่านชักมดลูก ว่านมหาเมฆ ว่านสากเหล็ก ว่านแร้งคอดำ

ขับเลือดและรกหญิงหลังคลอด

ขัดหมอน ข่า

แก้ตกเลือดหลังคลอด ป้องกันการตกเลือด

ยี่เข่ง สังวาลพระอินทร์

ขับลูกหรือทารกตายในท้อง

เทียนบ้าน พลูคาว(ดอก)

ขับลมในสตรีหลังคลอด

มะขาม

ขับโลหิต

มะเม่า ยอป่า หางไหลแดง เอื้องเพชรม้า

ขับโลหิต ทำให้มดลูกบีบตัว ทำให้แท้งได้

ตะไคร้ ฝ้ายขาว

ทำให้แท้งลูก

ฝิ่นต้น ยี่โถ(มีพิษทำให้ตายได้)

แก้สตรีตกเลือดมากหรือเลือดไหลไม่หยุด

ไผ่เหลือง

ขับน้ำคาวปลาให้แห้ง

ยอป่า

ขับน้ำคาวปลาหลังคลอด

กระบือเจ็ดตัว ข่า ผักหวานตัวผู้ มะเม่า

แก้อาการตกขาว ขับระดูขาว ถ่ายระดูขาว

ผักโขมหรือผักขม(สตรีมีครรภ์ หรือกำลังมีประจำเดือนห้ามทาน) กรดน้ำ โคกกระสุน เล็บเหยี่ยว ไผ่ป่า มะเม่า ส้มป่อย กระชาย

แก้มุตกิตระดูขาว

แกแล ทองพันชั่ง

แก้โลหิตระดูพิการเป็นลิ่มเป็นก้อนดำเน่าเหม็น

ผักเป็ด สมอร่องแร่ง หางไหลแดง

ฟอกโลหิตระดู

ส้มป๋อย แสมทะเล

แก้ฝีมุตกิต

เล็บเหยี่ยว

ขับระดู ขับประจำเดือน ขับโลหิตระดู

คำฝอย เทียนบ้าน ฝ้ายขาว ผักกาดนกเขา แสมทะเล หญ้าดอกขาว

แก้ระดูเสีย ถ่ายระดูเน่าเสีย

ไผ่ป่า แสมทะเล แสมสาร

แก้ระดูหรือประจำเดือนมาไม่ปกติ

ขมิ้นอ้อย ว่านชักมดลูก สมอร่องแร่ง

แก้อาการหลังหมดประจำเดือน

ชะเอมเทศ

ขับรก

หญ้าดอกขาว

แก้ปวดในรอบเดือน

คำฝอย

แก้ปวดท้องน้อยสตรี

ผักเป็ด

แก้ปวดมดลูก

ขัดหมอน

แก้มดลูกอักเสบ ช้ำบวม

ไผ่ป่า มะเม่า ว่านสากเหล็ก

แก้มดลูกอักเสบหลังคลอด

ผักกาดนกเขา

ทำให้หน้าอกเต่งตึง

กวาวเครือ

เพิ่มฮอร์โมนเพศหญิง

กราวเครือ(หัว ทำให้ผิวหนังเต่งตึง เต้านมขยาย ผมดกดำ) ขจร(ดอก) ผักกาดแดง

บำรุงกำหนัดสตรี

กราวเครือ

แก้กามโรคในสตรี

โด่ไม่รู้ล้ม


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้ระบบสืบพันธุ์บุรุษ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร ในระบบสืบพันธุ์บุรุษ มีดังนี้

แก้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม(กามตายด้าน)

กระชายดำ (สูตรไวอากร้าไทย มีดังนี้ กระชายดำ 1 กก. + เหล้าขาว 3 ขวด + น้ำผึ้งแท้ 1 ขวด ดองทิ้งไว้ 3 วันเป็นเหล้า 9 วันเป็นยา 2 สัปดาห์ก็กินได้ ดื่มวันละ 1-2 เป๊ก) ทับทิม(น้ำผลคั้น) ขัดหมอน ขันทองพยาบาท

บำรุงกำหนัดเพิ่มสมรรถนภาพทางเพศ

สมุนไพรไทย มี

กระชายดำ โด่ไม่รู้ล้ม ตะโกนา ม้ากระทืบโรง สันพร้าหอม ฮ้อสะพานควาย เจี่ยวกู่หลาน ปลาไหลเผือก (แถมคนทา กระดอม ลูกใต้ใบ จันทร์ขาว จันทร์แดง) กราวเครือแดง ผลมะเดื่อ ผลลำไยอบแห้ง เขากวางอ่อน โสมเกาหลี กำลังเสือโคร่ง กำลังช้างเผือก กำลังวัวเถลิง กำลังหนุมาน หอยนางรม กล้วยหอม ไข่ กระเทียม ไก่ดำ สะระแหน่ หน่อไม้ฝรั่ง แครอท กุ้ง ดอกคำฝอย

สมุนไพรจีน มี

เน๊กซกหย่ง โสมตังกุย อิมเอี้ยคัก ซัวจูย เน๊กฉ่งย้ง ปาเก๊กเทียน สอเอี้ยง เม็ดกูไช่ เม็ดเก้ากี้ ตู่ซิกจื่อ ถังเช่า

บำรุงอวัยะเพศให้แข็งแรง

กรุงเขมา

ยากระตุ้นความกำหนัด

ฮ้อสะพานควาย เมล็ดผลทับทิม

เพิ่มจำนวนอสุจิ

เจี่ยวกู่หลาน

ทำให้อสุจิเกาะกลุ่ม

ลูกเดือย

ต่อมลูกหมากโต

มะเขือเทศ กระหล่ำปลี บล๊อคโคลี่ เบอรี่ต่างๆ เหง้าพุทธรักษา กะเม็ง ผักบุ้งนา เถานมวัว ผักกาดน้ำ เมล็ดฟักทอง น้ำมันมะพร้าวเย็น เมล็ดทับทิม ว่านชักมดลูก(ใช้กับบุรุษเฉพาะกรณีนี้) รางจืด เขากวางอ่อนสรุปย่อพืชยาสมุนไพรคลายความกำหนัดบุรุษ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

ลดความกำหนัดทางเพศ

ดอกราตรี(กลิ่น)สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคในระบบสืบพันธุ์


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร แก้โรคในระบบสืบพันธุ์ มีดังนี้

แก้โรคหนองใน

ฟักเขียว โคกกระสุน ยี่เข่ง หญ้าคา แพงพวยฝรั่ง

แก้หนองในเรื้อรัง

ว่านนางคำ

แก้กามโรคต่างๆ

พลูคาว

แก้กามโรคเข้าข้อ

พลูคาว ยั้ง

ทำให้เป็นหมัน

ยาง

แก้กามตายด้าน ทั้งหญิงชาย

กระชาย


ยาปฏิชีวนะสมุนไพรสรุปย่อพืชยาสมุนไพรที่เป็นยาปฏิชีวนะ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

ฆ่าเชื้อโรคโดยรวม

โด่ไม่รู้ล้ม(น้ำคั้นจากต้น)

แก้โรคติดเชื้อโรค

คาวตองหรือพลูคาว

ฆ่าเชื้อโรค

ผักกะสัง มะระ

ฆ่าเชื้อบักเตรีหรือแบคทีเรีย

ขมิ้นชัน คาวตองหรือพลูคาว ตะไคร้ เหง้าข่า ลูกเดือย มะระ

ทำให้เชื้อสเตร็ปโตค็อคคัยเกาะกลุ่ม

ลูกเดือย

ฆ่าเชื้อไวรัส

ผักกะสัง เห็ดไมตาเกะ เห็ดชิตาเกะ คาวตองหรือพลูคาว (HSV-1) เห็ดหลินจือ มะระ

แก้โรคไวรัสตับอักเสบ

หญ้าลูกใต้ใบ

ต้านและป้องกันหวัด 2009

น้ำเสาวรส แฮ้ม ฟ้าทะลายโจร

แก้คางทูม

ว่านหางช้าง

แก้หัด

แพงพวยฝรั่ง

แก้เริม

เสลดพังพอนตัวเมีย

แก้โรคงูสวัสดิ์

ตะขาบบิน เสลดพังพอนตัวเมีย

กระทุ้งพิษสุกใสดำแดง

ผักกะโฉม

ฆ่าเชื้อรา

เห็ดชิตาเกะ คาวตองหรือพลูคาว เหง้าข่า ตะไคร้ ลูกเดือย

ฆ่าเชื้อยีสต์

คาวตองหรือพลูคาว ลูกเดือย

ต้านจุลชีพที่ทำให้ท้องเสีย

กระชายล้างพิษแก้พิษแก้ฝีสรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้พิษล้างพิษ


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

ขับล้างพิษในร่างกาย

ตรีผลา หญ้าปักกิ่ง

ถอนพิษ

รางจืด ว่านลิ้นมังกร ทองพันชั่ง

กระทุ้งพิษ

เขยตาย

ถอนอาการเมาค้าง

รางจืด ประยงค์

แก้พิษ ถอนพิษ ทั้งปวง ดับพิษต่างๆ

กระไดลิง ตะขาบบิน มะคำดีควาย ย่านาง ว่านศรนารายณ์ ทองพันชั่ง แพงพวยฝรั่ง

แก้พิษร้อน

แซ่ม้าทะลาย ฝนแสนห่า มหาสะแดง มะเดื่อชุมพร หญ้าปากควาย

ระงับร้อน

ผักกะโฉม

ถอนพิษผิดสำแดง

ผักบุ้งจีน เหมือดคน

ถ่ายลม

สลอด

ถอนพิษลมเพลมพัด

ผักบุ้งทะเล

ดับพิษปวดแสบปวดร้อน

ผักกะเฉด

ดับพิษในเส้นเอ็น

ยั้ง

แก้พิษภายในร่างกาย

ผักตบชวา

แก้ลิ้นกระด้างคางแข็ง

ย่านาง

แก้พิษดับพิษภายนอกและภายในร่างกาย

ฝอยทอง หนามแท่ง

ดับพิษร้อนจากเหือด หัด สุกใส ดำแดง

ผักกาดนา

ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ ถ่ายพิษไข้

ฝนแสนห่า มหาละลาย มะขามแขก หญ้าเกล็ดหอย หวายตะค้า

แก้พิษกาฬ

มหาสะแดง

แก้กาฬภายใน

มะคำดีควาย

แก้พิษเห็ด

โลดทะนงแดง

แก้พิษงู

โลดทะนงแดง พญาท้าวสะเอว เพชรหึง มหาเมฆ ว่านพญาค่าง ว่านร่อนทอง เสลดพังพอนตัวผู้ เสลดพังพอนตัวเมีย(ถ้าพิษเข้าตา ให้คั้นน้ำหยอด ตาไม่บอด) พลูคาว ใบชุ่ยฉิวเฮี๊ยะ เมล็ดชุมเห็ดไทย ทองพันชั่ง(ราก) พลูคาว

แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย

พญาท้าวสะเอว มหาเมฆ เสลดพังพอนตัวผู้

แก้พิษตะขาบแมลงป่อง

เพชรหึง ว่านร่อนทอง ว่านลิ้นมังกร ว่านศรนารายณ์ ว่านสิงหโมรา

แก้ไฟลามทุ่ง

เสลดพังพอนตัวผู้

แก้พิษสลอด

มะพร้าว

แก้พิษยาถ่าย

มะพร้าว

ดับพิษไข้ ถ่ายพิษไข้

ทองหลางใบมน ปลาไหลเผือก ผักกะเฉด มะกา ทองพันชั่ง(ราก)

ดับพิษไข้เซื่องซึม

มหากาฬ

กระทุ้งพิษไข้

พุงดอ มะเดื่อชุมพร

ถ่ายพิษเสมหะ ถ่ายพิษโลหิต กำจัดสารพิษในเลือด

ปลาไหลเผือก ผักกาดนก สลอด สัก น้ำเสาวรส

ถ่ายพิษน้ำเหลืองเสีย

สลอด

ถ่ายพิษโลหิต

สมอดีงู

ถ่ายพิษอุจจาระ

พาดไฉน

ดับหรือถอนพิษอักเสบ แก้พิษปวดบวมอักเสบ

ทองหลางใบมน ผักกูด มหากาฬ ว่านลิ้นมังกร หญ้าปากควาย ใบก้ามปู

แก้ลิ้นกระด้างคางแข็งเพราะพิษไข้

หวายตะค้า

แก้พิษประดง

กระเช้าผีมด

แก้พิษตานซาง ถ่ายพิษตานซาง

ตานหม่อน ธรณีสาร มะกา

ล้างพิษจากการฉายแสงและฉีดสารเคมี

สูตรสอง(อ้อยแดง หัวแห้วหมู)

ถอนพิษยาทั้งปวง

ผักบุ้ง

ดับพิษยาทั้งปวง

พุงดอ

แก้พิษฝีทั้งภายในภายนอก

เขยตาย คว่ำตายหงายเป็น กระไดลิง หญ้าลิเภา

แก้ฝีภายใน

เหงือกปลาหมอ

ตัดรากฝีทั้งปวง

เหงือกปลาหมอ

ขับล้างพิษในระบบทางเดินปัสสาวะ ไต และตับ

หญ้าหนวดแมว

แก้ฝีภายในกระดูก ปอด ตับ ม้าม กระเพาะ ลำไส้

มะคำไก่

แก้ฝีในปากและคอ

ว่านคันธมาลา

แก้พิษฝีตะมอย

ตะขาบบิน

แก้ฝีภายในร่างกาย

ผักเสี้ยนผี ว่านชักมดลูก

แก้ฝีหัวคว่ำ

ว่านกีบแรด

แก้ฝีปวดบวม

ว่านพญาค่าง ทองพันชั่ง

แก้หนองภายในร่างกายที่ปอด ตับ ลำไส้

ผักเสี้ยนผี

แก้ฝีหนอง กัดหนอง

ว่านหางช้าง อุตพิด พลูคาว

แก้แผลหนองอักเสบบวม

เอื้องหมายนา(มีพิษมาก อาจท้องร่วง อาเจียนอย่างรุนแรง)

แก้พิษในกระดูก

มหาสะดำ

ระงับพิษสุนัขบ้า

ขยุ้มตีนหมา ว่านร่อนทอง

แก้พิษสุนัข

ว่านพญาค่าง (กินเข้าไปทำให้กลืนไม่ได้ บางครั้งเสียงหาย)

แก้พิษแมงกะพรุนไฟ

ผักบุ้งทะเล

แก้พิษสลอด

ว่านน้ำ

แก้พิษฝีดาษ

ผักปลัง

ถอนพิษยาเบื่อยาเมา

ผักบุ้งจีน พญาปล้องทอง รางจืดเถา เหมือดคน

แก้ยาสั่ง เห็ดเบื่อ เห็ดเมา

มหาเมฆ เหมือดคน

ถอนพิษยาเบื่อเมา(ยาเสพติด) ทำให้อาเจียน และถ่าย

โลดทะนงแดง

แก้สันนิบาตหน้าเพลิง

มะขาม ยอป่า

ถ่ายพิษอุจจาระ

มะขามแขก

แก้พิษสารตะกั่ว

มะขามป้อม


เบ็ดเตล็ด


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรแก้โรคภัยเจ็บป่วยของร่างกาย


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

แก้โรคอ้วน

เห็ดหลินจือ

ดูดซึมน้ำตาลในเส้นเลือด ป้องกันการอ้วน

แมงลัก

ยาระบาย ป้องกันการอ้วน

กระเจี๊ยบมอญ (ยาระบายชั้นดี) แตงโม (เป็นยาระบายอ่อนๆ) มะละกอ มะม่วงสุก

ล้างลำไส้ ป้องกันการอ้วน

น้ำแตงโมปั่นยังช่วยล้างลำไส้และกระเพาะอาหาร

ช่วยขับถ่าย ป้องกันการอ้วน

แมงลัก

ช่วยลดน้ำหนักร่างกาย

สำรอง(น้ำผล)
ควบคุมน้ำหนักโดยไม่ต้องอดอาหาร

เจี่ยวกู่หลาน

ต้านเอนม์อาไมเลส(Amylase)

ลูกเดือย

ยาถ่ายกระษัย

ละหุ่ง (เป็นพิษมาก 1 - 2 เมล็ด อาจตายได้)

แก้โรคลักปิดลักเปิด

มะขามป้อม(น้ำคั้นผลสด) มะนาว

แก้โรคคุดทะราด

ขันทองพยาบาท ดองดึง ลำโพง ทองพันชั่ง

แก้ไส้เลื่อนไส้ลาม

ทองพันชั่ง

แก้โรคมาลาเรีย

กระทงลาย สาบแร้งสาบกา หญ้าลิ้นงู มะระ

แก้เมาสุราค้าง

มะเฟือง

แก้เมาคลื่น

มันเทศ

ให้วิตามินเอ

แอปเปิ้ล ยอดมันแกว(มีสูง) น้ำเสาวรส

ให้วิตามินบี 1

แอปเปิ้ล

ให้วิตามินบี 2

แอปเปิ้ล

ให้วิตามินบี 12

ถั่วงอก

ให้วิตามินซี

มะขามป้อม น้ำคั้นผลสดมีวิตามินซีสูงกว่าน้ำส้มคั้นประมาณ 20 เท่า ในปริมาณเท่ากัน แอปเปิ้ล ดอกสะเดา(มีสูง) ถั่วงอก คะน้า พริก น้ำมะนาว น้ำเสาวรส

แก้โรคลักปิดลักเปิด

น้ำมะนาว

ให้สารแอนตี้ออกซิแดนท์

กุยช่าย มะแว้งเครือ ขมิ้นชัน มะแว้งต้น มังคุด หอมแดง กะเพรา โหระพากระเทียม งา ขนุน ชะเอม ดีปลี ขมิ้นอ้อย มะนาว ตำลึง ถั่วลิสง ขิง ตะไคร้ น้ำเต้า พริก ผักกาดน้ำ มะขามป้อม สะเดา พลู มะเขือพวง แมงลัก ฟักทองมะละกอ มะม่วงสุก ฟักข้าว มะปราง มะกรูด มะอึก มะขามเทศ ว่านหางจระเข้มะเขือยาว ส้มเขียวหวาน มะระขี้นก องุ่น น้ำมะนาว

ให้สาร slaronoid

น้ำมะนาว

ให้กรดอินทรีย์

น้ำมะนาว

แก้โรคขาดแคลเซียม

มะกอก หน่อไม้ไผ่

แก้โรคขาดโปแตสเซี่ยม

แอปเปิ้ล

มีสารเบต้าแคโรทีน

ดอกสะเดา คะน้า

ทำให้บุหรี่มีรสจืด

โปร่งฟ้า หมอน้อย

ให้โปรตีน

ถั่วพุ่ม ถั่วลิสง

ให้สารเลซินทิน บำรุงประสาท

ถั่วงอก

ให้สารออซินัน สารชะลอความแก่

ถั่วงอก

ให้สารไลโคปีน ต้านมะเร็ง

มะเขือเทศ

ให้สารกรดอะเซียติก ทำลายเซลล์มะเร็ง

บัวบก

ให้สารซิทรอล (Citral) ยับยั้งการแบ่งตัวเซลล์มะเร็ง

ตะไคร้ น้ำมะนาว

ให้สารโฟเลต

คะน้า

ให้ธาตุเหล็ก

คะน้า

ให้กรดโปรตีนย่อยง่าย

ถั่วงอกสรุปย่อพืชยาสมุนไพรประกอบเมนูอาหาร


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

ดับกลิ่นคาว

ตะไคร้

ป้องกันปลาเน่า

พลูคาวหรือคาวตองสรุปย่อพืชยาสมุนไพรของใช้ในครัวเรือน


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

ไล่ยุงและแมลง

ทุเรียน

ฆ่าหิด

โลติ๊น

ฆ่าเหาสุนัข

โลติ๊น

ทำเป็นยากันบูด

มะเกลือสรุปย่อพืชยาสมุนไพรเป็นวัสดุในการแพทย์


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

ทำเป็นยาสลบ

มะลิ


สรุปย่อพืชยาสมุนไพรช่วยการเกษตร


ค้นคว้าเรื่องสมุนไพร มีดังนี้

แก้ต้นไม้เหี่ยวเฉา

พลูคาว(ใบต้มน้ำรด)

ทำยากำจัดศัตรูพืช

โลติ๊น

ทำยาฆ่าแมลง

มะกล่ำเกลือ (เป็นยาพิษอาจตายได้) หางไหลแดง(ไม่มีพิษตกค้าง ใช้เบื่อปลา)

ทำยาเบื่อปลา

ฝิ่นต้น

ทำยาพิษ

ยาน่อง(ยาพิษอาบลูกดอก ตายภายในไม่กี่นาที อันตรายมาก)บทส่งท้าย


การใช้ข้อมูลนี้ โปรดอยู่ใต้ความดูแลของผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์แผนไทย เพราะได้รวบรวมมาจากคำบอกกล่าวและตำรามากมาย ยังไม่ได้พิสูจน์ยืนยันมากนัก ซึ่งหลักสมุนไพรคือ ลางเนื้อชอบลางยา หรือถูกโฉลกกับยาบางตัว บางคนก็แพ้ยาได้แบบแปลกๆ ทั้งที่คนอื่นเฉยๆ ต้องรู้ประวัติตัวเองว่าแพ้อะไร บางทีเก็บสมุนไพรไม่เป็น มีสารยาน้อย บางทีก็ไปเก็บยาสมุนไพรที่ปนเปื้อนสารเคมีพิษ หรือติดพยาธิมา หรือเก็บรักษายาไม่ดีจนเกิดอัลฟ่าท๊อกชิล ดังนั้นต้องรอบรู้พอสมควร จึงจะใช้ยาได้ปลอดภัย สำหรับผู้ชำนาญ ควรคำนึงถึงสมุนไพรที่มีพิษมากบางตัว ที่ส่งผลถึงตายได้ เช่น ลำโพง จุนสี โลติ้น หนอนตายอยาก ต้องใช้ถูกวิธี และไม่ใช้ปริมาณมากเกินไป ข้อควรระวังอีกอย่างคือใช้สมุนไพรที่มีฤทธิล้างยาล้างพิษมาผสม ซึ่งที่ควรทำคือแยกกินแยกเวลาในการกิน สำหรับนักวิจัยหรือหมอสมุนไพร ก็จะมีประโยชน์มาก จากข้อมูลสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในแต่ละโรค ในบทความนี้ ในการปรุงยาสูตรใหม่ๆ


แหล่งข้อมูล


ค้นหาทางเว็บไซต์ต่างๆ ด้วย www.google.co.th
ภูมิปัญญาอภิวัฒน์
Budding Wisdom